Bienále úžitkového umenia 2009 z pohľadu porotcu

Bienále úžitkového umenia 2009 z pohľadu porotcu

Zuzana Labudová

Porotcovia súťažnej prehliadky mali v prvom rade úlohu vybrať z prihlásených prác výstavnú kolekciu. Výber vystavujúcich bol vymedzený členstvom v Slovenskej výtvarnej únii. Už pri prvom kole výberu sa ukázalo, že úroveň prác asi 60 prihlásených autorov bola rozkolísaná (evidentné napr. v keramike) a do užšieho výberu sa dostala len asi polovica. Nespôsobilo to iba uplatňovanie kritérií kvality pri výbere prác, ale aj požiadavka úžitkovosti, na čo porota dôsledne prihliadala. V dielach sa mali spájať úžitková funkcia a výtvarné spracovanie s pečaťou individuality tvorcu, ktorej výsledkom je autorský originál.
Odbory úžitkového umenia – grafika, fotografia, textil, keramika, sklo, dizajn a šperk – boli zastúpené veľmi nerovnomerne. Malá účasť jedného či dvoch tvorcov bola v odboroch sklo a keramika. Naopak účasť šperkárskej obce predviedla širšie názorové spektrum a umožnila konfrontáciu staršej, strednej aj početnejšie zastúpenej mladej generácie šperkárov. Ďalšiu pomerne silnú skupinu tvoril textil zastúpený rôznymi žánrami. Porota zistila pri výbere diel, že diskutabilná a nejasná je hranica úžitkovosti pri fotografii. Grafický dizajn sa prezentoval v rôznych polohách od návrhov na autorskú knihu cez vizuál výstavy po reklamné plagáty. Víťaz prehliadky Tibor Uhrín (ocenenie Grand Prix) prezentoval na bienále slabo zastúpený dizajn.
Uzavretá platforma vystavujúcich obmedzená členstvom sa v tomto prípade prejavila negatívne a nestala sa preto ani odrazom aktuálneho diania. Na druhej strane, po výbere poroty síce došlo ku značnej redukcii vystavujúcich, no možno to chápať aj ako určité hľadanie, nastavovanie úrovne do ďalších ročníkov.

ÚĽUV