Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2017

Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2017
 1. Dokončiť sanáciu z roku 2016 v dielňach Školy remesiel a ostatných priestoroch ÚĽUV, Obchodná 64 a otvoriť novú predajňu výrobkov ľudových remeselníkov pod značkou UĽUV na Obchodnej 64
  Z: námestníci GR zodpovední za činnosť odborných úsekov
  T: 31.12.2017
 2. Podporovať a realizovať projekty a aktivity zamerané na inováciu tradičných remeselných techník a produktov s ohľadom na napĺňanie cieľov Stratégie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu (napr. realizovať vzdelávací program Výrobca v kultúrnom priemysle, otvorený ateliér, súťaže, a pod.)
  Z: námestníci GR zodpovední za činnosť odborných úsekov
  T: 31. 12. 2017
 3. V zmysle ochrany a podpory zanikajúcich remeselných techník pripraviť podklady pre nomináciu na zápis drotárstva do národného reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
  Z: námestník GR úseku SoĽUV a riaditeľ Múzea ĽUV
  T: 31.3. 2017
ÚĽUV