Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2018

Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2018
 1. Dokončiť 4 fázu sanácie z roku 2016 v priestoroch ÚĽUV, Obchodná 64 a obnoviť fasádu objektu ÚĽUV a osvetlenie objektu ÚĽUV, Obchodná 64
  Z: námestník GR zodpovedný za úsek HS
  T: 31.12.2018
 2. Spolupracovať s mestom Banská Bystrica na projekte regionálneho kreatívneho centra Banská Bystrica a pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti v spolupráci s oslovenými garantmi pre vybrané odvetvia KKP.
  Z: koordinátor pre kreatívny priemysel
  T: 30. 10. 2018
 3. Zorganizovať jubilejný 10. Ročník súťaže „Kruhy na vode“ s medzinárodnou účasťou.
  Z: Námestník GR zodpovedný za úsek MaPR
  T: 31.12.2018
ÚĽUV