Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2022

Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2022
 1. Hľadanie hlbšieho obsahu poslania organizácie cez dialóg s výrobcami a dizajnérmi. Sledovanie aktuálnych potrieb a možností tvorcov v oblasti tradičného remesla a súčasného dizajnu orientovaného na remeslo, vytváranie ponuky ÚĽUV-u aj pre náročného zákazníka cez novú koncepciu „Otvoreného ateliéru ÚĽUV“.
  Z: úsek odborných činností
  T: 31. 12. 2022
 2. Zrealizovať opravu Dvora remesiel v sídelnej budove ÚĽUV-u na Obchodnej ul. 64 v Bratislave (pavlač, strecha, nové omietky), odstrániť havarijný stav tak, aby zodpovedal požiadavkám na reprezentatívny a bezpečný verejný priestor.
  Z: úsek hospodárskej správy
  T: 31. 3. 2022
 3. Po ukončení opravy Dvora remesiel ÚĽUV v Bratislave pokračovať v inovácii dvora ako komplexného priestoru, ktorý bude popri funkčnosti aj praktickým dokumentom súčasných možností prieniku tradičného remesla a dizajnu orientovaného na remeslo – 2. fáza projektu „Z dreva stvorené“.
  Z: všetky riadiace úseky
  T: 31. 12. 2022
 4. V rámci sprístupnenia prvej z cyklu materiálových výstav Tradícia netradične: Drevo v Galérii ÚĽUV na Obchodnej ul. v Bratislave, ktorá je začiatkom tematického roka venovaného materiálu DREVO, vytvoriť na všetkých pracoviskách ÚĽUV-u počas celého roka 2022 tematicky prepojenú ponuku aktivít pre odbornú a širokú verejnosť.
  Z: všetky riadiace úseky
  T: 31. 12. 2022
 5. Vývoj novej modernej, responzívnej, prehľadnej, graficky príťažlivej webovej stránky ÚĽUV-u ako kľúčového komunikačného kanála na šírenie znalostí o organizácii, jej aktivitách, prínose pre spoločnosť i remeslách a ich nositeľoch. Nové webové sídlo ÚĽUV-u skvalitní a rozšíri ponuku kultúrnych služieb v oblasti pôsobnosti organizácie.
  Z: úsek generálneho riaditeľa
  T: 31. 12. 2022
ÚĽUV