Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Ústredie ľudovej umeleckej výroby je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení upravuje okrem nadlimitných a podlimitných zákaziek aj zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (ZsNH). Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona, pričom zákon nestanovuje presný postup obstarávania. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

Pri zadávaní ZsNH sa verejní obstarávatelia väčšinou riadia internými smernicami, či riadiacimi aktami.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby sa pri zákazkách s nízkou hodnotou riadi vypracovanou internou smernicou, na základe ktorej môže použiť postup:

  1. prieskum trhu
  2. elektronické trhovisko (dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, §109 až §111)

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)

Tovar okrem potravín

a) Služba (okrem služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO)

b) Služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie

Potraviny

Služba uvedená v prílohe č. 1 ZVO okrem zabezpečovania sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok

Stavebné práce

S využitím elektronického trhoviska verejný obstarávateľ nie je oprávnený zadávať:

Z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní sú vyňaté okrem iných aj zákazky „malého rozsahu“ podľa § 1 ods. 14 s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

ÚĽUV