Štatút Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Štatút Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Bratislava 26. augusta 2008
Číslo: MK 3032/2008-10/11642

ROZHODNUTIE

Ministerstva kultúry
O vydaní štatútu
Ústredia ľudovej umeleckej tvorby

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 až §28 zákona č. 523/2007 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Štatút Ústredia ľudovej umeleckej výroby takto:

Štatút Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Čl. 1
Základné ustanovenia

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

 1. je odborná organizácia zriadená zákonom SNR č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách (ďalej len „zákon č. 4/1958 Zb.“)
 2. vykonáva svoju činnosť podľa zákona č. č. 4/1958 Zb. a podľa zákona NR SR č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 115/1998 Z. z.“),
 3. vytvára regionálne centra Ústredia ľudovej umeleckej tvorby a otvorený depozitár – múzeum ľudovej umeleckej výroby na zabezpečenie plnenia svojich hlavných úloh a poslania.

Čl. 2
Názov, právne postavenie a sídlo

 1. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ďalej len ako „ÚĽUV“) je právnickou osobou štátu, zriadenou zákonom č. 4/1958 Z.z. zákonov o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách, v organizačnej pôsobnosti Ministerstva kultúry slovenskej republiky ako príspevková organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet príspevkom prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry slovenskej republiky. Hospodári samostatne, vo svojom mene nadobúda práva a prijíma záväzky. Na správu, účelne využívanie majetku ÚĽUV, ktorý mu bol zverený naplnenie jeho poslania a predmetu činnosti, na pracovno – právne a iné vzťahy platia všeobecne záväzné právne predpisy.
 2. Štatutárny zástupcom ÚĽUV je generálny riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister kultúry SR.
 3. Generálny riaditeľ ÚĽUV menuje a odvoláva riaditeľov regionálnych center remesiel ÚĽUV a riaditeľa otvoreného depozitára ÚĽUV – Múzea ľudovej umeleckej výroby.
 4. Sídlo organizácie je Obchodná ulica č. 64, 816 11 Bratislava
 5. Identifikačné číslo organizácie (IČO): 164429

Čl.3
Hlavné úlohy a poslanie Ústredia ľudovej umeleckej výroby

 1. ÚĽUV plní funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby a otvoreného depozitára ľudovej umeleckej výroby.
 2. Vykonáva na území slovenskej republiky podľa zákona č. 4/1958 Zb. tieto činnosti:
  1. Zabezpečuje rozvoj ľudovo umeleckej výroby vo všetkých oblastiach jej výskytu, tvorby a uplatňovania. Podporuje udržiavanie tradičných výrob ľudových umeleckých výrobkov na území slovenskej republiky, podporuje vznik diel úžitkového umenia a úžitkových predmetov s väzbou na tradičné remeslá, a to prostredníctvom vývoja dizajnu výrobkov, výtvarných súťaži, vzdelávania, odborného poradenstva pre výrobcov, organizovaním krojovej tvorby, krojové výroby, špecializovanej textilnej výroby a inými formami.
  2. Vykonáva výskum, dokumentáciu, zbierkotvornú činnosť a monitorovanie súčasných podôb ľudovej umeleckej výroby na Slovensku ako komplex ochranársky zameraných odborných činnosti, sledujúcich zachovanie kontinuity v danej oblasti. Predmetom ochrany sú vedomosti a zručnosti uplatňované ľudovými výrobcami a ich súčasnými pokračovateľmi a estetické bohatstvo vzorov využívaných v práci s prírodnými materiálmi.
  3. Odborne spracúva výsledky tejto činnosti a prezentuje ich vo svojich archívoch a v otvorenom depozitári ÚĽUV – v Múzeu ľudovej umeleckej výroby v súlade s ustanoveniami zákona č. 115/1998 Z. z.
  4. Registruje a zaznamenáva výskyt ľudových výrob na území slovenskej republiky, vyhľadáva ľudových umeleckých výrobcov, pomáha im rozvíjať výtvarnej schopnosti a technické zručnosti, kontinuitne sleduje úroveň ich práce, hodnotí kvalitu remeselných výrobkov.
  5. Zhromažďuje, ochraňuje a prezentuje najvhodnejšie prejavy súčasnej ľudovej umeleckej výroby ako zbierkové predmety a systematicky doplnia zbierku o nové prírastky.
  6. Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti tradičných remesiel najmä týmito formami: organizuje záujmové kurzy remesiel pre mládež a dospelých, tvorivé dielne a tematické exkurzie pre školské kolektívy, sprostredkúva študijné pobyty pre talentovaných remeselníkov, poskytuje informačné, Konzultačné a školiace služby školám, centrum voľného času, zaujímavým združeniam, organizáciám a jednotlivcom.
  7. Hmotne zabezpečuje ľudových umeleckých pracovníkov v rozsahu zákona č. 4/1958 Z.z.
  8. Zabezpečuje odbyt ľudových umeleckých výrobkov podľa §6 písm.e) zákona č. 4/1958 Zb. Spolupracuje v oblasti výroby a od bytu ľudových umeleckých výrobkov z neziskovými organizáciami a inými subjektami, vykonávajúcimi verejne prospešnú činnosť od bytu výrobkov a propagovania ľudovej umeleckej výroby.
  9. Trvale udržuje záväzné databázy schválených vzorov výrobkov šírených pod značkou ÚĽUV a sleduje dodržiavanie vzorov v záujme uchovania výtvarných kvalít a regionálnych osobitostí ľudovej umeleckej výroby. Prostredníctvom činnosti odborných komisií organizuje systém hodnotenia kvality nových ľudovoumeleckých výrobkov a podporuje inováciu aj vývoj tejto oblasti.
  10. Vykonáva systematickú knižničnú, výstavnú, edičnú a publikačnú činnosť. Využívam nové komunikačné technológie na plošnú propagáciu ľudovej umeleckej výroby a remesiel zo Slovenska, umiestňuje informácie o tejto zložke Kultúrno a kultúrneho dedičstva pre štúdií iné účely na internet.
  11. Nadväzuje styky so zahraničnými organizáciami rovnakého zamerania za účelom výmeny skúsenosti a odbornej spolupráce.

Čl. 4
Organizačné usporiadanie a zásady riadenia

 1. Organizačnú štruktúru a náplne činnosti všetkých zložiek ÚĽUV upravuje Organizačný a pracovný poriadok, ktorý vydáva generálny riaditeľ.
 2. Generálny riaditeľ zriaďuje poradné orgány v súlade so zákonom č. 4/1958 Zb, vymenúva a odvoláva ich členov a vydáva rokovací poriadok, ktorý upravuje ich činnosť.
 3. Poradnými orgánmi úlohu sú najmä:
  1. poradný zbor ÚĽUV, ktorý kolektívne posudzuje závažné otázky súvisiace s činnosťou organizácie,
  2. kvalifikačná komisia, Výtvarná komisia na posudzovanie odborných a umeleckých otázok.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Štatút ÚĽUV zo dňa 1.8.1998.
 2. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.

 

Marek Maďarič
minister kultúry SR

ÚĽUV