Štatút udeľovania titulu „Majster ĽUV“

Štatút udeľovania titulu „Majster ĽUV“

Preambula

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom organizácie Ústredie ľudovej umeleckej výroby dlhodobo prispieva k uchovávaniu tradícií ľudovej výroby a rozvíjaniu ľudovej umeleckej výroby v Slovenskej republike. Mnohí z ľudových výrobcov a remeselníkov, ktorí sú prípadne aj spolupracovníkmi Ústredia ľudovej umeleckej výroby, dosahujú vo svojom odbore skutočné majstrovstvo a v kultúrnom i umeleckom zmysle reprezentujú to najlepšie, čo vzniká v príslušnom odvetví ľudovej umeleckej výroby na Slovensku.
Ako výraz priznania ich výnimočnosti a tiež ako ocenenie nadobudnutého majstrovstva udeľuje každoročne spoločne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ústredie ľudovej umeleckej výroby vybraným kandidátom čestné tituly majster ľudovej umeleckej výroby a majsterka ľudovej umeleckej výroby. Udeľovanie titulu podľa tohto štatútu priamo nadväzuje na doterajšiu prax každoročného oceňovania ľudových umeleckých výrobcov čestným titulom majster ľudovej umeleckej výroby Ústredím ľudovej umeleckej výroby.

Čl. 1
Charakteristika titulu

 1. Tituly majster ľudovej umeleckej výroby a majsterka ľudovej umeleckej výroby(ďalej len „titul majster/majsterka ĽUV“) sa udeľujú jednotlivcom za dosiahnutú zručnosť a umeleckú úroveň, za zachovávanie a odovzdávanie tradície v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel na Slovensku, za individuálne rozvíjanie výrobných postupov a za tvorivé uplatňovanie nových umeleckých podnetov.
 2. Nositeľmi ocenenia umelecky nadaní jednotlivci realizátori ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti, nositelia ľudového výtvarného prejavu a autori rozvíjajúci aspekty tradičného remesla v tvorbe.
 3. Titul udeľujú spoločne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) a Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ďalej len ÚĽUV“) na základe návrhov Komisie pre udeľovanie titulu majster/majsterka ĽUV (ďalej len „komisia“)
 4. Ročne sa titul udeľuje maximálne piatim výrobcom. Počet návrhov nominovaných na udelenie titulu nie je limitovaný.
 5. Nositelia titulu majster/majsterka ĽUV majú právo používať ho a uvádzať v súvislosti so svojimi ďalšími aktivitami.
 6. Dokladom o udelení titulu je diplom podpísaný ministrom kultúry a generálnym riaditeľom ÚĽUV-u.
 7. Nositeľ dostáva spolu s titulom aj finančnú odmenu. O výške finančnej odmeny poskytovanej z rozpočtu MK SR rozhoduje minister v závislosti od disponibilných zdrojov v príslušnom rozpočtovom roku.

Čl. 2
Kritériá udeľovania titulu

 1. O udelení titulu rozhoduje komisia.
 2. Komisia pri rozhodovaní berie do úvahy najmä tieto kritériá: a) dosiahnuté majstrovstvo v danej oblasti ľudovej umeleckej výroby a remesiel, teda technologickú a umeleckú úroveň predložených prác kandidáta;
  a) schopnosť samostatne tvoriť a tvorivo spracovať nové podnety;
  b) prínos kandidáta k zachovávaniu a rozvíjaniu tradície a k odovzdávaniu zručností a vedomostí v danej oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel.

Čl. 3
Predkladanie návrhov na udelenie titulu

 1. Výzvu a podmienky na predloženie návrhu na udelenie titulu ustanovuje MK SR a ÚĽUV a zverejní na svojich webových sídlach vždy najneskôr 90 dní pred zasadnutím komisie.
 2. Návrhy na udelenie titulu predložené v súlade s výzvou a so stanovenými podmienkami spracujú odborní zamestnanci ÚĽUV-u a predkladajú ich tajomníkovi komisie.
 3. Súčasťou návrhu na udelenie titulu je súbor výrobkov, ktoré vyrobil kandidát. Predložený súbor výrobkov musí byť v takej kvantite a kvalite, aby umožnil komisii kvalifikovane rozhodnúť o kandidátovi. Súčasťou návrhu môže byť aj obrazová dokumentácia postupov výroby a výrobkov kandidáta.
 4. Návrhy na udelenie titulu sa predkladajú najneskôr mesiac pred plánovaným termínom rokovania komisie.
 5. Tajomník bezodkladne po uzatvorení predkladania návrhov informuje predsedu komisie o všetkých predložených návrhoch. Predseda podľa povahy predložených návrhov rozhodne o prizvaní ďalších odborníkov na rokovanie komisie.

Čl. 4
Činnosť komisie

 1. Členov komisie vymenúva a odvoláva minister kultúry na základe návrhu generálneho riaditeľa ÚĽUV-u.
 2. Komisia má najmenej 5 a najviac 7 členov, členovia komisie sú vymenovaní na obdobie troch rokov.
 3. Členovia komisie si volia na prvom zasadnutí svojho predsedu, ktorý ďalej riadi činnosť komisie. O zvolení predsedu komisie rozhoduje komisia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 4. Predseda komisie môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že na rokovanie budú prizvaní aj ďalší odborníci s poradným hlasom. Odborníci s poradným hlasom nemajú hlasovacie právo. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 5. V prípade, že sa niektorý z členov vzdá členstva v komisii alebo nemôže plniť svoje povinnosti z iných dôvodov, navrhne generálny riaditeľ ÚĽUV-u ministrovi kultúry jeho odvolanie a vymenovanie nového člena komisie.
 6. Zasadnutie komisie zvoláva generálny riaditeľ ÚĽUV-u na návrh tajomníka komisie.
 7. Komisia rokuje o predložených návrhoch najmenej raz ročne.
 8. Komisia rozhoduje o každom návrhu osobitne. Pri hlasovaní komisie o jednotlivých návrhoch rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu komisie.
 9. Z rokovania komisie vyhotoví tajomník zápisnicu, ktorú podpisuje predseda komisie a členovia komisie prítomní na rokovaní.
 10. Zápisnica z rokovania komisie tvorí oficiálny podklad na informovanie MK SR o návrhu na udelenie titulov a termíne slávnostného odovzdávania.
 11. Za prípravu rokovania komisie, zhromaždenie písomných návrhov na udelenie titulu a organizačnotechnické zabezpečenie činnosti komisie zodpovedá ÚĽUV.
 12. Členstvo v komisii je čestnou funkciou. Členom komisie prepláca ÚĽUV cestovné výdavky spojené s účasťou na rokovaní komisie.
 13. Odborníkom prizvaným na rokovanie komisie ÚĽUV prepláca cestovné výdavky spojené s účasťou na rokovaní komisie.

Čl. 5
Tajomník komisie

 1. Tajomníkom komisie je zamestnanec ÚĽUV-u, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.
 2. Tajomník komisie zodpovedá najmä za tieto činnosti:
  a) eviduje doručené návrhy na udelenie titulu a zabezpečuje vypracovanie krátkych posudkov k jednotlivým návrhom,
  b) zabezpečuje komunikáciu s členmi komisie a celkový priebeh rokovania komisie,
  c) predkladá generálnemu riaditeľovi návrh na zvolanie komisie,
  d) vyhotovuje zápisnicu z rokovania komisie,
  e) uchováva zápisnice z rokovaní komisie,
  f) informuje generálneho riaditeľa ÚĽUV-u a MK SR o výsledkoch rokovania komisie,
  g) listom generálneho riaditeľa UĽUV-u informuje ocenených tvorcov aj predkladateľov návrhov o rozhodnutí komisie,
  h) koordinuje s ocenenými tvorcami termíny na spracovanie videoprofilov o nových nositeľoch titulu.

Čl. 6
Stále úlohy ÚĽUV-u vo vzťahu k udeľovaniu a odovzdávaniu titulu

 1. ÚĽUV každoročne plánuje v rámci svojich dokumentačných aktivít vytvorenie krátkych videoprofilov o nových nositeľoch titulu majster/majsterka ĽUV pre potreby slávnostného odovzdania titulov a ďalšej propagácie ocenených.
 2. ÚĽUV zabezpečuje organizačnotechnicky, ako aj finančne v rámci svojho rozpočtu slávnostné odovzdanie čestných titulov. Finančnú odmenu pre ocenených tvorcov z rozpočtu MK SR vypláca MK SR, údaje potrebné na vyplatenie odmeny zabezpečuje ÚĽUV.
 3. ÚĽUV zabezpečuje komunikovanie procesu udeľovania titulu na verejnosti a propagovanie nositeľov titulu.
 4. ÚĽUV spravuje a dopĺňa databázu nositeľov titulu majster/majsterka ĽUV.

Čl. 7
Odovzdávanie titulov

 1. ÚĽUV a MK SR každoročne plánujú v rámci svojich propagačných aktivít slávnostné odovzdanie titulu majster/majsterka ĽUV oceneným ľudovým umeleckým výrobcom.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Štatút ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby č. MK-3458/2013-110/20217 zo 14.11.2013.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

Natália Milanová
ministerka kultúry

ÚĽUV