Hračka s výrazom

Hračka s výrazom

Tibor Uhrín

V zimnom semestri študenti Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (pod vedením autora článku) realizovali projekt so široko postavenou témou odvíjajúcou sa od pojmu Homo ludens (hrajúci sa človek). Cieľom bolo vytvoriť hračku. Pri kreatívnom procese si študenti na začiatku nemuseli formulovať konkrétne ciele ani určiť vek cieľovej skupiny. Väčšina hračiek má pôvod v experimentovaní s rôznymi materiálmi, inšpiráciách zo zvieracej ríše alebo rozvíjaní mechanizmov či rôznych fyzikálnych javov, prípadne v ich vzájomnom prepojení. Až následne, po objavení nosnej myšlienky – motívu, pristúpili študenti k špecifikácii a definovaniu cieľov bližšieho určenia hračky. Tvorba hračky je veľmi dobrou prípravou študentov pre ďalšie náročné dizajnérske problémy. Téma poskytuje dostatočnú voľnosť, priestor pre fantáziu, možnosť skúmať rôzne materiály a ich kombinácie, najmä na začiatku tvorivého procesu. Zadaná téma, samozrejme, väčšmi vyhovuje kreatívnejším študentom, ktorí majú cit pre materiál a výrazovú formu.

ÚĽUV