Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Ústredie ľudovej umeleckej výroby má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.uluv.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah, resp. jeho časti niektorých stránok uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad
  1. so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
   1. Obrázky v PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
   2. Nadpisy v PDF súboroch nie sú sémanticky určené ako nadpisy, len ako bežný text a/alebo v súbore PDF sa nachádza číslovaný zoznam, ktorý nie je sémanticky tvorený pomocou zoznamu. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
   3. Poradie čítania v PDF súboroch nie je správne [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
   4. Hypertextové odkazy na výrobky v detaile výrobcu a odkazy v ponuke podujatí nemajú použitý nefarebný prostriedok pre zabezpečenie odlíšenia odkazu od bežného textu [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
   5. PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
   6. Digitálne knihy prezentované na stránke formou listovacieho katalógu nie sú zamerateľné klávesnicou [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
   7. Ilustračné video v záhlaví hlavnej stránky (bez obsahového významu) nemá k dispozícii mechanizmus na jeho pozastavenie [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
   8. Digitálne knihy prezentované na stránke formou listovacieho katalógu zameranie klávesnice zameriava najskôr odkazy na pozadí, až následne sa presunú na tlačidlá v spodnej lište, ktorými sa ovláda „listovanie knihy“ [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami]
   9. Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
   10. Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
   1. Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
   2. Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. ODT, DOCX, ODS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 2. neprimerané zaťaženie
  1. Spracovanie knižných archívov ktorých zdroj nie je možné získať, ani inak automatizovane spracovať, vzhľadom na náročnosť neumožňuje poskytovať plnohodnotný obsah pre zraniteľnú skupinu – uluv.sk/kniznica/digitalna-kniznica

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1. 12. 2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované a aktualizované 2. 5. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: craft@uluv.sk

Správcom webového sídla je ÚĽUV, Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pán Peter Németh – Technik IT, administrátor webu.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk

Voliteľný obsah

V rámci štandardnej správy obsahu a zmluvy o poskytovaní služieb budú prijímané nápravné opatrenia na riešenie neprístupného obsahu webových sídel a po ich implementácii bude toto Vyhlásenie aktualizované.

V rámci snahy o maximalizáciu prístupnosti stránok sa redakčný tím spravujúci obsah webových stránok zúčastňuje školení o prístupnosti webového obsahu a tieto poznatky bude uplatňovať v praxi.

ÚĽUV