Členstvo ÚĽUV v profesijných združeniach

Členstvo ÚĽUV v profesijných združeniach

WCC – Svetová rada remesiel

Bola založená v roku 1964 a je medzinárodnou, mimovládnou, neziskovou organizáciou uznanou UNESCO-m. Jej hlavným cieľom je posilniť postavenie remesiel ako vitálnej súčasti kultúrneho a ekonomického života, podporovať zmysel pre spoločenstvo medzi výrobcami vo svete a ponúknuť im povzbudenie, pomoc a poradenstvo. Svetová rada remesiel pozostáva z piatich regiónov Afrika, Ázia, Európa, Latinská Amerika a Severná Amerika.

ECO – Európska organizácia pre remeslo 

Bola založená v roku 1972 pod názvom Európska federácia ľudového umenia a remesiel. Jej poslanie a činnosť nadviazali na spoluprácu európskych krajín so silnou tradíciou ľudového umenia, ktorá sa začala už pred druhou svetovou vojnou. V roku 2021 sa po dohode členov premenovala na Európsku organizáciu pre remeslo (ECO). Členmi sú len neziskové organizácie, ktorých cieľom je ochrana a podpora tradičných a súčasných remesiel.

ICOM – Medzinárodná rada múzeí

ICOM je jediná medzinárodná organizácia zastupujúca záujmy múzeí a odborníkov pracujúcich v muzeálnej sfére. Už od roku 1946 pomáha svojim členom napĺňať ich poslanie v oblasti zachovávania, ochrany a šírenia kultúrneho dedičstva. V súčasnosti má viac ako 30 000 členov v 137 krajinách sveta.

ZMS – Zväz múzeí na Slovensku

Zväz múzeí na Slovensku je profesijné záujmové duženie múzeí  v Slovenskej republike, ktoré vzniklo v roku 1990.  Jeho hlavným poslaním je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku.

SAK – Slovenská asociácia knižníc

Slovenská asociácia knižníc bola založená v roku 1992 ako nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike.

ÚĽUV