Remeslá ako vzdelávanie, koníček a profesia

Remeslá ako vzdelávanie, koníček a profesia

Kristiina Soini-Salomaa

Vo Fínsku dodnes pretrváva silná tradícia remesiel. Prítomná je v interiéroch domácností, napr. v domácej výrobe tkaných kobercov a závesov, i v pletených odevoch, ako sú čiapky, rukavice, vlnené ponožky. Svoju históriu má aj remeselné vzdelávanie, miestna kultúrna tradícia a voľnočasové činnosti organizované mestami, obcami a rôznymi združeniami. Z remesiel sa stal koníček a alternatívna kultúra.

Na prelome 80. a 90. rokov význam remesiel narástol. Remeslá sa stali jednou z oblastí výtvarnej výchovy podporenej zákonom. Koncom 90. rokov začali stredné školy udeľovať diplomy v oblasti remesiel a umenia a na prelome 20. a 21. storočia sa začalo s dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním remesiel na školách, kde sa kládol dôraz na manuálne zručnosti. Začiatkom nového tisícročia sa do pozornosti dostali remeslá ako zdroj podnikania. Rastie počet a popularita remeselných výstav. Rozširuje a vyvíja sa základné vzdelávanie v remeslách, ale v budúcnosti je potrebné sústrediť sa na vyučovanie remesiel na školách.

Organizácia remesiel vo Fínsku

Fínska remeselná organizácia a regionálne remeselné organizácie tvoria spolu národnú bilingválnu profesionálnu a poradenskú organizáciu pre remeslá – Taito Group. Do systému patrí 22 remeselných združení zoskupujúcich 150 stálych miestnych organizácií. Pre Taito pracuje 300 odborníkov školených pre oblasť remesiel. Taito sa snaží presadzovať rozvoj fínskych remesiel ako kultúry, zručností a podnikania. Organizuje kultúrne podujatia a výstavy, poskytuje poradenstvo, školenia, základné vzdelávanie v remeslách a služby podnikateľom. Podporuje rozvoj podnikania v oblasti remesiel prostredníctvom obchodných služieb, marketingovej siete, rozvojových projektov, komunikácie a obhajovania remeselného podnikania. Spolupracuje s rôznymi organizáciami a podieľa sa na výskume a vývoji v sektore remesiel. Vydáva časopis Taito.

V roku 2005 sa uchádzalo o poradenstvo viac ako 100 tisíc zákazníkov a vyše 27 tisíc ľudí sa zúčastnilo na kurzoch. Viac ako pol milióna návštevníkov si pozrelo výstavy. Na školeniach pre remeselníkov zameraných na podnikanie sa zúčastnilo 2500 ľudí. Jednou z najdôležitejších činností, ktoré Taito robí pre podnikajúcich remeselníkov, je budovanie marketingovej siete. Ide najmä o lokálne predajné výstavy, regionálne a národné veľtrhy, medzinárodné veľtrhy, sieť obchodov Taito, sprostredkovanie a webovú stránku www.suomentaitoverkko.fi. V obchodoch a združeniach Taito sa v roku 2005 predal remeselný tovar v hodnote viac ako 2,7 mil. eur a na remeselnej výstave organizovanej Taito sa zúčastnilo viac ako 530 tisíc remeselných nadšencov a kupujúcich.

Remeselné vzdelávanie vo Fínsku

Vyučovanie umenia vo Fínsku sa skladá z troch častí: celoročné vyučovanie na základných a stredných školách, základné mimoškolské umelecké vyučovanie a univerzitné štúdium.

Remeslá na základných a stredných školách

Umelecké a technické predmety, napr. hudba, kreslenie a remeslá, sa učia na základných a stredných školách. Mladší žiaci majú remeslá štyri hodiny týždenne, všetci majú rovnaké osnovy a učia sa textilné remeslá a technické práce. Starší žiaci si vyberajú buď technické práce alebo textil a vybraný predmet navštevujú sedem hodín týždenne. Celkovo žiaci absolvujú minimálne 400 hodín remeselného vyučovania. Na gymnáziách sa vyučujú umelecké odbory, nie remeslá.

Základné mimoškolské vyučovanie remesiel

Umelecká výchova je založená na systéme verejného financovania a na zákone, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1992. Tento systém vzdelávania ponúka mimoškolské vyučovanie pre deti a mládež a v poslednom čase aj vzdelávanie pre dospelých. Delí sa na päť základných oblastí: hudba, literatúra, tanec, múzické umenie a vizuálne umenie, kam patrí architektúra, audiovizuálne umenie, výtvarné umenie a remeslá. Podľa zákona základnú umeleckú výchovu musia organizovať samosprávy a financujú ju z vládnej podpory a zo školného.

Profesijné štúdium remesiel

Remeslá možno študovať na vyše 40 inštitútoch dizajnu. Základný stupeň vzdelávania možno absolvovať v oblasti objektového dizajnu a výroby, textilného a odevného dizajnu a výroby, alebo environmentálneho plánovania a tvorby. Určené je pre mládež i pre dospelých. Po absolvovaní ďalšieho stupňa je možné získať kvalifikáciu remeselníka (tkáčky, krajčírky, hrnčiara, kamenára, kováča, tesára alebo zlatníka). Štúdium trvá tri roky a ročne ho ukončí 1500 študentov.

Akademický stupeň štúdia remesiel

Na stredných odborných školách sú remeslá súčasťou vyučovania dizajnu. Štúdium trvá štyri roky. Absolventi končia ako polytechnici v remeslách a dizajne alebo ako dizajnéri. Každý rok absolvuje približne 600 študentov. Medzi špecializácie patrí textil, odievanie, pletenie, koža, kožušina, obuv, sklo, keramika, produktový dizajn, nábytok a nábytkový dizajn. Titul magistra umení je možné získať na umeleckých školách, príp. možno pokračovať v štúdiu až po získanie titulu doktor.

Remeselné vzdelávanie v Taito

Fínska remeselná organizácia Taito sa aktívne zapája do rozvoja základného vzdelávania v oblasti remesiel. Prvé školy remesiel boli v rámci remeselných združení založené v roku 1989. Fínska remeselná organizácia získava finančnú podporu na túto činnosť od ministerstva školstva v rámci podpory vzdelávania dospelých. V roku 2005 fungovalo v rámci Taito 313 vzdelávacích skupín. Školy remesiel fungujú aj v riedko osídlených oblastiach.

Ako funguje škola remesiel?

Základná výučba remesiel je kreatívny a cielený študijný program. Školský rok trvá od septembra do mája. Študijné skupiny sa stretávajú mimo školy na 2 – 4 hodiny týždenne. Zákon o kontrole dopoludňajších a popoludňajších činností žiakov účinný od roku 2004 zabezpečuje, aby základné umelecké vzdelávanie bolo súčasťou voliteľných aktivít organizovaných mimo vyučovania. Žiaci pracujú v dielňach, príp. navštevujú dielne profesionálnych remeselníkov alebo umelcov, múzeá a výstavy. Na konci školského roka sa výsledky celoročnej práce žiakov verejne vystavujú.

Učebný plán

Celoštátna učebná osnova, ktorú schvaľuje Národná rada pre vzdelávanie pre každú oblasť umenia, usmerňuje základnú umeleckú výučbu. Súčasťou osnovy sú ciele, hodnoty, koncepcia vzdelávania, štruktúra a obsah výučby. Jednotlivé školy si určia vlastné osnovy, v ktorých sa zohľadňuje regionálna kultúra.

Študenti zdokonaľujú svoje zručnosti v rôznych remeslách, napr. v tvorbe a výrobe predmetov, v textile a odievaní a environmentálnom plánovaní a tvorbe. Výučba má formu základného (500 hodín na študenta) alebo rozšíreného vyučovania (1300 hodín na študenta). Spätná väzba a hodnotenie sú kľúčovými súčasťami vzdelávacieho procesu. Študenti sa hodnotia sami a každoročne dostávajú písomné hodnotenie učiteľov. Po ukončení základnej výučby každý študent predkladá svoje portfólio, ktorým prezentuje vývoj a pokrok vo svojej práci. Súčasťou rozšírenej výučby je skúška spôsobilosti, ktorá pozostáva z práce študenta, jeho portfólia a vlastného hodnotenia. Úspešní študenti získavajú diplom o ukončení štúdia.

Študenti a učitelia

Základná umelecká výchova je určená predovšetkým deťom a mládeži (vo veku 7 – 15 rokov), ale organizuje sa aj pre menšie deti a pre dospelých. Vzdelávanie dospelých je zvlášť populárne pre svoju dlhú tradíciu vôbec, a to ako v remeselných združeniach, tak aj v občianskych a zamestnaneckých inštitúciách.

Učitelia v školách remesiel sú absolventmi polytechnických škôl v odbore remesiel a dizajnu alebo pedagogiky týchto odborov. V združeniach remesiel sa sústreďuje znalosť množstva remeselných techník a materiálov. Rôznorodosť výučby zvyšujú aj učitelia a remeselníci. Na získanie kvalifikácie učiteľa v rámci základnej umeleckej výchovy je potrebná odborná kompetentnosť alebo odborná spôsobilosť získaná praxou. Učitelia rozšíreného vyučovania musia byť absolventmi prinajmenšom prvého stupňa štúdia v príslušnej oblasti umení a remesiel.

Význam základného umeleckého vzdelávania

Remeslá poskytujú radosť z práce a úspechu, ktoré sú motiváciou a základom pre sebavedomie mládeže v dnešnej dravej dobe. Za posledných 15 rokov úspešne ukončilo školy remesiel viac ako 10 tisíc absolventov, obyvateľov, ktorí sú si vedomí kvality remesla a cez nadobudnuté zručnosti sú schopní ďalej ovplyvňovať svoje životné prostredie. Remeslá im poskytli výber celoživotnej aktivity vo voľnom čase a možnosť postgraduálneho štúdia. Základné umelecké vzdelávanie posilňuje regionálnu kultúru a identitu. Kreativita je nástrojom obnovy a rozvoja celej spoločnosti. Základné umelecké vzdelávanie je významným tvorcom kultúrnej štruktúry, ktorá tvorí základ pre pestovanie umenia a kultúry vo voľnom čase. Ročne sa remeselných kurzov organizovaných remeselnými združeniami zúčastní okolo 100 tisíc študentov, ktorých učí 150 učiteľov na vedľajší pracovný úväzok.

Združenia ponúkajú rôzne možnosti vyučovania remeselných zručností. V dielni sa záujemca naučí s pomocou školených inštruktorov vyrobiť predmet. V mnohých si návštevníci môžu utkať vlastný koberec alebo prestieranie. Všetky centrá poskytujú poradenstvo, niektoré aj remeselné nástroje a materiál. Mnohé z nich slúžia ako predajné miesto pre výrobky miestnych remeselníkov.

Remeselné podnikanie vo Fínsku

Záujem o podnikanie v oblasti remesiel vo Fínsku rastie. Podnikanie uľahčujú rôzne projekty, rozvojové ciele pre regióny, projekty zamestnanosti, rozšírené vzdelávanie a poradenstvo v oblasti remesiel, ktoré priniesla Európska únia. Vo Fínsku je približne 13 tisíc remeselných firiem, ktoré zamestnávajú asi 30 tisíc ľudí. Hoci ide o malé firmy do 10 zamestnancov, vplyv tejto podnikateľskej oblasti je významný. Priemerná remeselná firma zamestnáva 2,1 pracovníkov. Dve tretiny firiem má iba jedného zamestnanca. Ide najmä o obchodné firmy. Desať percent remeselných firiem funguje ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Typický remeselný podnikateľ je žena vo veku 45 rokov s remeselnou kvalifikáciou. Na úspechu jej firmy sa podieľa najmä kvalita a jedinečnosť výrobku. Výroba sa realizuje po kusoch. Každá druhá firma využíva subdodávateľov. Výrobky sa predávajú priamo z dielne alebo na výstave, príp. cez špecializované obchody. Každá tretia remeselná firma časť výroby vyváža. Väčšina remeselných podnikateľov má remeselnú alebo dizajnérsku kvalifikáciu, podnikateľské znalosti sú nepatrné.

Podpora podnikania v Taito

Fínska remeselná organizácia Taito v rámci podpory remeselného podnikania ponúka svoje obchodné služby, marketingovú sieť, rozvojové projekty, komunikáciu a podporu. V rámci Taito pracuje 12 obchodných poradcov špecializujúcich sa na remeselné podnikanie. Medzi obchodné služby patrí poradenstvo, školenia (hodnotenie podnikateľského plánu, vývoj a hodnotenie výrobku, cenotvorba a marketing, ochrana spotrebiteľa, obchodné projekty a školy). Fínska remeselná organizácia spolupracuje s ďalšími národnými a regionálnymi organizáciami podporujúcimi podnikanie. Marketingovú sieť tvorí maloobchodná sieť obchodov Taito a predaj v miestnych centrách remesiel, trhy a iné predajné akcie. Ďalšími formami podpory remeselného podnikania sú výstavy, súťaže, ako aj webová stránka a časopis Taito.

Cena Taito

Fínska remeselná organizácia je zakladateľom Ceny Taito v hodnote 5000 eur. V rokoch 2004, 2006 a 2008 udeľuje túto cenu Tapiola Group. Na základe výberu regionálnych remeselných a umeleckých združení určí porota víťaza. Táto cena upozorňuje na kvalitných remeselných podnikateľov a firmy a dokazuje, že investovanie do zručností sa vyplatí. V roku 2006 sa remeselným podnikateľom roka a držiteľom ceny Taito stala Annamarija Halonen.

Webová stránka www.craftnet.fi

Táto stránka je miestom pre marketing remeselných a umeleckých výrobkov. Európska komisia ocenila túto službu titulom užitočná európska obchodná činnosť.

Webová stránka bola spustená v roku 1997 a funguje vo fínčine, švédčine a angličtine. Ide o informačnú sieť podporujúcu komunikáciu a marketing remeselných firiem. Craftnet slúži remeselným podnikateľom, kupujúcim, maloobchodníkom, zákazníkom a umeleckým a remeselným združeniam.

Fínsky Craftnet spravuje Fínska remeselná organizácia, finančne ju podporuje fínske ministerstvo obchodu a priemyslu a Európsky sociálny fond.

Rozvojová stratégia 2006 – 2015

Od polovice 90. rokov do začiatku 21. storočia sa na remeslá zameralo množstvo rozvojových projektov, ktoré nastolili mnohé otázky a vytvorili priestor pre podnikanie. Remeselníci sú lepšie informovaní, majú k dispozícii rozvojové nápady a priestor pre zameranie sa na dlhodobý rozvoj.

Pracovná skupina pre podporu remeselného podnikania pri ministerstve obchodu a priemyslu Fínska predstavila návrh rozvojovej stratégie pre remeselné podnikanie:

zabezpečiť podmienky pre malé firmy vyriešením oblasti zamestnávania a daní;
od samostatných projektov prejsť k dlhodobému rozvoju a vývoju nových výrobkov a služieb celoštátnou koordináciou opatrení;
pripraviť školenia spájajúce na mieru šité podnikateľské služby so sociálnym podnikateľským systémom;
projekt Finnish Craftnet zmeniť na medzinárodnú elektronickú databanku pre marketing a tvorbu predajnej siete;
posilniť výskum vývoja a potrieb remeselného podnikania.

Pramene

ÚĽUV