Múzeum ľudovej umeleckej výroby po roku

Múzeum ľudovej umeleckej výroby po roku

Martin Mešša

Vznik Múzea ľudovej umeleckej výroby v roku 2009 ako organickej súčasti ÚĽUV-u úzko súvisí so 65-ročnou históriou tejto kultúrnej inštitúcie, ktorá bola založená na ochranu a podporu ľudovej umeleckej výroby dekrétom prezidenta republiky v roku 1945. Už v druhom roku existencie ÚĽUV-u, v roku 1947, začal vznikať zbierkový dokumentačný fond. Svojím zameraním a určením sa síce odlišoval od bežných etnografických zbierok múzeí, ale nie ich významom. Akvizičná činnosť sa zamerala na esteticky hodnotné časti ľudovej materiálnej kultúry – výtvarný prejav ľudu v jeho rôznych podobách od jednoduchých výzdobných techník po ľudové umenie. Zbierka slúžila na zachovanie typológie ornamentov, dekoru, materiálov, techník a technológií. Predmety bolo možné brať do rúk, popozerať si ich z každej strany, skopírovať výšivku či dať vyrobiť kópiu formy. Zbierka postupne rástla ako výsledok cieľavedomej dokumentačnej činnosti pracovníkov ÚĽUV-u v teréne, ktorí sa snažili zachytiť čo najviac zo zanikajúcich javov ľudovej umeleckej výroby.

Do zbierok sa od počiatku zaraďovali artefakty zo všetkých tradičných materiálov. Najviac sa ich zhromaždilo z ľudového textilu. Okrem kompletných krojov veľké množstvo predstavujú krojové súčasti, čipky a vyšívaný i tkaný ľudový textil.

Početnú kolekciu tvorí tiež keramika – hrnčina i majolika, ktorá obsahuje výrobky zo zaniknutých dielní a stredísk, ale dokladá aj súčasnú výrobu. Podobne výrobky z dreva, kovu, kože, rohu, košikárske výrobky, kraslice a obrazy maľované na skle. Zbierku v číselnom vyjadrení tvorí v súčasnosti spolu okolo pätnásť tisíc kusov predmetov.

Vývoj spoločnosti, ktorý vidíme za šesťdesiatpäť rokov existencie ÚĽUV-u, si vyžaduje nové formy a metódy ochrany a podpory ľudovej umeleckej výroby. Jednou z nich je výraznejšie využitie existujúcej zbierky vzorov, jej systematické doplňovanie a spätná prezentácia širokej verejnosti.

Stálu a širokú možnosť prezentácie zbierky umožní jej sprístupnenie formou otvoreného depozitára. Výsledkom bude dostupnosť kvalitných informácií o podobách ľudovej umeleckej výroby na Slovensku pre široké spektrum záujemcov o ľudovú kultúru.

ÚĽUV