ÚĽUV: vízia a stratégia 2011 – 2015

ÚĽUV: vízia a stratégia 2011 – 2015

Redakcia

ÚĽUV je jednou z najstarších kultúrnych ustanovizní v SR, založená roku 1945. Počínajúc rokom 1954 (rok začlenenia organizácie do rezortu ministerstva kultúry) sa začala relatívne najdlhšia vývojová etapa ÚĽUV-u, trvajúca až do roku 1989. Išlo nielen o obdobie prijatia zákona SNR č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách, ale aj o obdobie v znamení regulovanej ekonomiky, štátneho monopolu na odbyt výrobkov, čas systematicky realizovaných plošných výskumov v lokalitách výskytu ľudovej umeleckej výroby, čas dokumentovania týchto výrob a nadväzovania spolupráce s výrobcami pri vytváraní typického sortimentu ÚĽUV-u. Najväčšiu energiu vynakladala inštitúcia na získanie dôvery výrobcov a následné rozvíjanie ich schopností pri realizácii širokej škály výrobkov. Do roku 1989 to bola pre ÚĽUV doba orientácie takmer výhradne na jednu cieľovú skupinu – etapa s devízou „bližšie k výrobcom“.

Štúdia Regionálneho centra remesiel KošiceV rokoch 1990 – 2010 sa vízia ÚĽUV-u menila z výrobno-obchodného ústredia na polyfunkčné kultúrne a dokumentačné centrum. Posun nastal v rozširovaní vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť – organizovanie záujmových kurzov remesiel, tvorivé dielne pre školy, súťaže, sympóziá remeselníkov, vydávanie časopisu a publikácií, výstavy v SR a v zahraničí, organizovanie celoslovenského festivalu Dni majstrov ÚĽUV – Slovensko v Bratislave. Za rok transformácie považujeme záver roku 2004, keď boli všetky činnosti odbytu výrobkov prenesené z ÚĽUV-u do piatich novovytvorených neziskových organizácií s názvom ÚĽUV Plus. ÚĽUV sa otvoril celému spektru výrobcov s ponukou odborného poradenstva a bezplatnej prezentácie na internetovej stránke ÚĽUV-u. Vznikol register výrobcov ľudovej umeleckej výroby a databáza výrobkov, elektronická encyklopédia Virtuálna galéria ľudovej umeleckej výroby, Škola remesiel, Regionálne centrá remesiel ÚĽUV, Múzeum ľudovej umeleckej výroby, štyri nekomerčné výstavné siene, rozvinula sa plodná medzinárodná spolupráca. Vznikla ucelená koncepcia spolupráce ÚĽUV-u s externými dizajnérmi, umeleckými školami a výrobcami. Obdobie 1990 – 2010 malo z pohľadu ÚĽUV viacero cieľových skupín a jednu víziu – „bližšie k verejnosti“.

Víziou ÚĽUV-u pre obdobie po roku 2010 je energické vykročenie v ústrety klientom ÚĽUV-u, rozvinutie zmysluplnej spolupráce s hlavnými cieľovými skupinami ÚĽUV-u. Víziou ÚĽUV-u je: špecializovaná, rozvíjajúca sa národná kultúrna inštitúcia, ktorá dokáže vedecky aj marketingovo zhodnotiť v rámci európskeho priestoru vlastné know-how, vlastné zbierkové a dokumentačné fondy a využiť dôkladnú znalosť prostredia ľudových umeleckých výrobcov v regiónoch ich pôsobenia; spájanie síl v oblasti výskumu a dokumentovania výrob s ďalšími subjektmi s takýmto zameraním; udržanie si pozície lídra pri ovplyvňovaní výtvarnej úrovne ľudovej umeleckej výroby, poskytovanie dostatočného počtu voľne dostupných vzorov nových výrobkov celému odvetviu; špecializovaná vzdelávajúca inštitúcia s tvorbou kvalitných vzdelávacích programov a vzdelávacej metodiky pre oblasť remesiel; zapojenie väčšieho počtu výrobcov a dizajnérov do medzinárodnej kultúrnej výmeny na základe našich vlastných iniciatív. Víziou ÚĽUV-u je byť prirodzenou autoritou vo sfére svojho pôsobenia.

Strategické ciele na roky 2011 až 2015 – Zásadná inovácia metód a foriem vzdelávania v systéme ochrany a rozvoja tradičného remesla: 1. Otvorenie Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach v roku 2013. 2. Digitalizácia textilných techník a zbierkového fondu Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave do roku 2015. 3. Vytvorenie vzdelávacieho pracoviska dostavbou objektu Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave. 4. Vytvorenie stálej expozície tradičného odevu regiónov Slovenska v Bratislave po roku 2015.

ÚĽUV