Staré textilné techniky

Staré textilné techniky

Viera Kleinová

Nosnou témou prezentácie tvorby Ateliéru voľnej textilnej tvorby bratislavskej VŠVU vedeného doc. Evou Cisárovou-Minárikovou boli v Dizajn štúdiu ÚĽUV historické textilné (a do istej miery i netextilné) techniky a ich transformácia do jazyka súdobej textilnej tvorby. Dôraz bol položený na postupy využívané v domácom prostredí – v profánnom i sakrálnom textile, so zvláštnym ohľadom na ľudové remeselné techniky – od rôznorodých spôsobov spracovania textilu až po košikárstvo a drotárstvo. Charakter študijného procesu oddelenia voľnej textilnej tvorby je príznačný inklinovaním k dôkladnému a cielenému poznávaniu a využívaniu potenciálu historického umeleckého i ľudového remesla. Frekventanti ateliéru prechádzajú teoretickou i praktickou výučbou historických textilných techník, s ktorými sa zoznamujú i prostredníctvom priamej komunikácie s ľudovými majstrami (workshopy, študijné cesty), návštevami v depozitároch a zbierkach múzeí i u súkromných zberateľov. Súčasťou školenia je aj kurz reštaurovania textilu.

ÚĽUV