Zaznamenané…

Zaznamenané…

Výskum a dokumentácia v ÚĽUV-e

Zora Valentová

Zachytenie tradičných remesiel, výroby a ľudového umenia v pôvodnej forme sa začalo v ÚĽUV-e hneď po jeho založení v roku 1945. Ruka v ruke s výskumom tradičných foriem išlo aj vyhľadávanie a evidovanie výrobcov, ktorí ovládali rozličné výroby a mohli sa podieľať na ich zachovaní. Detailné poznanie pracovných postupov v spojení s regionálnou variabilitou výrobkov mali podstatný význam nielen pre tvorivú prácu výtvarníkov, ale aj pre potenciálne obnovenie výrob buď v dobe výskumu, alebo i niekedy v budúcnosti. Počas nasledujúcich desaťročí sústredil ÚĽUV vo svojom dokumentačnom fonde písomné, fotografické a kresbové záznamy, ako aj zbierkové kolekcie k rozličným tradičným výrobám a výrobkom. Osobitnú skupinu tvoria profily významných výrobcov a ich výroby.

ÚĽUV vo svojej histórii uskutočnil aj dva celoslovenské komplexné výskumy, ktorými zisťoval situáciu v ľudovej výrobe na celom území. Prvý sa realizoval v rokoch 1958 – 1966. Pracovníci ÚĽUV-u navštívili každú obec a zaznamenali v nej aktuálny stav, zaniknuté výroby, žijúcich výrobcov, sortiment a jeho kvalitatívnu úroveň. Druhý komplexný výskum sa konal v rokoch 1981 – 1986. Zameral sa na ľudovú výrobu, resp. na výrobcov, ktorí neboli začlenení do spolupráce s ÚĽUV-om. Jeho cieľom bolo zistiť, akými tradičnými výrobami sa ľudia zaoberajú, aké výrobky vyrábajú, na aký účel, z akých vekových a profesionálnych skupín pochádzajú a pod.

Rozsiahlu a spôsobom spracovania veľmi významnú časť dokumentácie ÚĽUV-u tvorí krojová dokumentácia. Výskumy tradičného odevu začal ÚĽUV vykonávať už koncom 40. rokov a ukončil ich v roku 1988. Za toto obdobie bolo zdokumentovaných 95 typov a variantov ľudového odevu. Výskumy boli zdrojom praktických poznatkov pri šití kroja na nové účely, najmä pre folklórne súbory, avšak aj pre jednotlivých záujemcov.

V súčasnosti ÚĽUV dokumentuje aktuálnu výrobu jednak na jarmokoch, trhoch, rozličných podujatiach, a jednak výskumami postupujúcimi podľa regiónov. Zdrojom poznania súčasnej výroby je aj internet. Druhým zameraním je dôsledný archívny výskum, ktorého výsledkom by malo byť podrobné spracovanie dejín ľudovej umeleckej výroby na Slovensku, najmä obdobia pôsobenia ÚĽUV-u v tejto oblasti.

Všetky výskumy vykonávali poväčšine interní pracovníci ÚĽUV-u.

ÚĽUV