Remeslo a film

Remeslo a film

Nora Čechmánková

Termín „etnofilm“ je nám známy najmä vďaka medzinárodnému filmovému festivalu Etnofilm, ktorý sa od roku 1980 usporadúva každé dva roky v Čadci. Pojem zahŕňa dokumentárne filmy venované problematike etnológie, ako aj sociálnej a kultúrnej antropológie v širokom zmysle slova. O histórii, tendenciách, prístupoch k spracovaniu etnologickej témy vo filme hovoria etnografi Zuzana Beňušková, vedúca Katedry etnológie a etnomuzikológie na FF UKF v Nitre a členka poroty na festivale Etnofilm (SR), a Josef Jančář, odborný pracovník Národného ústavu ľudovej kultúry v Strážnici (ČR).

Zuzana Beňušková: Filmová technika sa v etnológii ukázala na počiatku najpoužiteľnejšia pre etnochoreológov, ktorí snímajú pohyb a hudbu. Druhou oblasťou, kde sa uplatnila filmová technika, boli výrobné technológie a postupy. V 90. rokoch sa zameranie etnofilmu zvrtlo na problematiku sociálnej kultúry. Na festivale sa etnológovia postupne dostali do menšiny a filmári nastavili iné kritériá výberu filmov. Došlo k tendencii etnofilm profesionalizovať. Avšak dnes sa za profesionálny považuje len film, ktorý urobí profesionálny kameraman a režisér. Poznávacia hodnota, ktorú my etnológovia vnímame ako dominantnú, ustupuje umeleckému uchopeniu témy – poetike spracovania.

U nás pracujú etnológovia s filmom – v porovnaní s niektorými inými európskymi krajinami – minimálne. Nemáme centrálnu inštitúciu, ktorá by robila a financovala filmy pre múzeá alebo školy. Ide len o iniciatívu jednotlivcov. Naším hlavným cieľom by malo byť, aby sa natáčania filmov chopili študenti. Žiaľ, nemáme na to technické vybavenie. Máme však zručných študentov, ktorí sa púšťajú do takýchto aktivít. Jedna vec je doniesť vhodný materiál a druhá je dostať ho do pozerateľnej podoby. Podporujeme diplomové práce, ktoré okrem filmu musia obsahovať textovú časť, ktorou môže byť scenár filmu doplnený o informácie o histórii a o iné dôležité etnologické údaje.

Josef Jančář: Tradičné ľudové remeslá boli jednou z tém mojich bádateľských aktivít. V rámci budovania skanzenu a prípravy rôznych výstav v súčasnom Národnom ústave ľudovej kultúry v Strážnici, kde som nastúpil v roku 1979, som sa hlbšie venoval dokumentácii tradičných ľudových remesiel. Na túto tému som vypracoval námety na sedemdielny seriál, realizovaný Československou televíziou Brno v roku 1984. V roku 1986 som spracoval námety na štvordielny seriál o umeleckých remeslách na Morave, takisto realizovaný v ČST Brno. Začiatkom deväťdesiatych rokov som v duchu svojich predošlých skúseností navrhol projekt Ľudové remeslá a ľudová umelecká výroba v Českej republike. Spracoval som návrhy na dokumentáciu technológií podľa materiálu (hlina, drevo, prútie, textil, slama, kov). Od roku 1997 sa natáčajú ročne dva v priemere deväťdesiatminútové diely. Podarilo sa zachytiť technológie ľudovej výroby vo všetkých materiálových kategóriách na celom území Českej republiky. V súčasnosti pokračuje videodokumentácia technológií spojených so zhotovovaním krojov alebo s výstavbou obydlí. V prípade strážnických videodokumentácií nejde o etnofilmy ako filmové diela, ale o skutočnú dokumentáciu technologických postupov.

ÚĽUV