ÚĽUV učiteľom, učitelia deťom a mládeži

ÚĽUV učiteľom, učitelia deťom a mládeži

Zuzana Palicová

Štátny vzdelávací program umožňuje školám vytvoriť si vlastný školský vzdelávací program, ktorý zohľadňuje špecifické regionálne a lokálne požiadavky a možnosti. Voliteľnú časť programu si škola môže navrhnúť sama a môže pritom spolupracovať s inštitúciami a organizáciami, ktoré v regióne pôsobia. Škola môže do programu zaradiť také predmety, ktoré sa viažu na regionálne špecifiká, teda aj na prejavy ľudovej kultúry a remeselné techniky. ÚĽUV pripravuje pre školy dva typy aktivít: jedny zamerané na vzdelávanie samotných pedagógov, druhé orientované na rozvoj spolupráce medzi školami a Regionálnymi centrami remesiel ÚĽUV. Školy si môžu tvorivými dielňami a exkurziami, ktoré ponúka ÚĽUV, doplniť vyučovanie predmetov výtvarná výchova, estetická výchova, vlastiveda a ďalších. Ponuka reaguje na inovácie v štátnom vzdelávacom programe a zodpovedá obsahu prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

ÚĽUV