Dobrý remeselník ešte žije… na Orave

Dobrý remeselník ešte žije… na Orave

Elena Beňušová

Na zániku viacerých remesiel, a to nielen na Orave, sa negatívne podieľali výrazné hospodárske a spoločenské zmeny, ktoré nastali v povojnovom období. Remeselnícku výrobu postupne od druhej polovice 20. storočia nahradili priemyselné podniky. Pretrvali len tie remeslá, ktoré neboli hospodársky dôležité, alebo ich nebolo možné nahradiť. Do značnej miery na tento stav vplývala skutočnosť, že oravský región susedí s Poľskom, dodnes významným dodávateľom lacných materiálov, a tiež hotových výrobkov. Aj napriek tejto situácii niektoré tradičné remeslá prežívajú, hoci aj v staronovej podobe.
Pokračovanie článku o súčasnom stave remeselnej výroby na Orave prináša prehľad o situácii v ďalších výrobných odboroch.
Významným remeslom na Orave bolo kováčstvo. V súčasnosti v sebe zahŕňa predovšetkým podkúvačské, ale aj kováčske práce, opravy poľnohospodárskych nástrojov a náradia nielen v rámci oravského regiónu. Venujú sa mu niekoľkí majstri, no menej náročné práce vykonávajú aj viacerí náturisti. Rozšírená a dodnes prítomná je aj výroba zvoncov.
K najstarším, no stále živým ľudovým remeslám v regióne patrí hrnčiarstvo so širokým sortimentom hlinených výrobkov s prevahou úžitkových predmetov, kamenárstvo, zastúpené vytesávaním sôch a reliéfov z pieskovcových blokov, tkáčske remeslo, ktoré tu zažíva v posledných desaťročiach renesanciu v podobe ručne tkaných handričkových kobercov, spracovanie a výroba z kože i remenárstvo.

ÚĽUV