Nová Galéria ÚĽUV

Nová Galéria ÚĽUV

Redakcia

Možnosti systematickej prezentácie ľudovej umeleckej výroby vytvára Galéria ÚĽUV umiestnená na prvom poschodí budovy Ústredia ľudovej umeleckej výroby na Obchodnej ulici 64 v Bratislave. Nové výstavné priestory spolu s prvou výstavou venovanou paličkovanej čipke slávnostne otvoril večer 4. septembra 2004 prezident republiky. Vďaka umiestneniu Galérie v priamej nadväznosti na Dvor remesiel a predajne ÚĽUV-u získava celý komplex nové dimenzie. V činnosti Galérie ÚĽUV pôjde o priblíženie ľudovej umeleckej výroby prezentáciou exaktných poznatkov o materiáloch, technikách, technológiách, regionálnych špecifikách atď. na jednej strane, a umeleckou hodnotou, výtvarnou úrovňou výrobkov, harmóniou tvarov na strane druhej. Galéria vytvára priestor pre sprístupňovanie produkcie súčasných výrobcov i tých dokladov ľudovej kultúry Slovenska, ktoré sú v priamom alebo sprostredkovanom vzťahu so súčasnou produkciou. Časť Galérie je riešená ako konferenčná miestnosť s multimediálnymi prezentačnými možnosťami (video, audio, PC, DVD). V Galérii ÚĽUV sú podmienky aj pre oslovenie najmä mladých návštevníkov prostredníctvom počítačového interaktívneho programu. Ten umožní vyhľadávať veľký objem vzájomne previazaných a podmienených poznatkov o ľudovej umeleckej výrobe a remeslách, materiáloch, technikách, technológiách, významných osobnostiach ľudovej umeleckej výroby, teritoriálnom rozšírení, o ich mieste v ľudovej kultúre a o odbornej literatúre. Prvá výstava s názvom Svet podľa nití – Paličkovaná čipka z tvorby ÚĽUV (1950 – 2004) je prísľubom vysokého štandardu inštalácie, atraktívnosti, pestrosti a príťažlivosti výstav.

ÚĽUV