Z histórie tkania na krosnách

Z histórie tkania na krosnách

Juraj Zajonc

Hoci tkanie s využitím krosien nepatrí k najstarším technikám zhotovovania textilu, aj na Slovensku bolo dôležitou súčasťou domáckej výroby a základom samostatnej skupiny remesiel. Nálezy praslenov i odtlačky tkanín na keramike potvrdzujú, že tkanie bolo na území Slovenska známe už v neolite. V stredoveku sa remeselná výroba tkanín, organizovaná v cechoch, rozvíjala predovšetkým v mestách. Súkenníci založili cechy už v 15. storočí v Kežmarku, Levoči, Rajci a Žiline. Tkáči zakladali samostatné cechy až v novoveku a v porovnaní s cechmi iných remesiel ich bolo málo.

ÚĽUV