Nové tendencie

Nové tendencie

Rozhovor s riaditeľom ÚĽUV Ing. Milanom Beljakom

Nové tendencie

Na budúci rok si ÚĽUV pripomenie 60. výročie svojho založenia. Jeho pôsobenie spočiatku smerovalo k jednému cieľu – ku kvalitnému sortimentu ľudovoumeleckých výrobkov, ktorý mal prezentovať uchovávanie čo najväčšieho počtu tradičných techník, vzorov, materiálov a ich využitia pre súčasného užívateľa. V ostatnom desaťročí nastal posun v jeho pôsobení. Dovtedajšie takmer výlučné zameranie na produkciu sa začalo vejárovito rozširovať do rozličných aktivít. Tieto zmeny pociťuje verejnosť aj výrobcovia. Výrobu a odbyt ľudových umeleckých výrobkov, ktoré ÚĽUV vykonával 60 rokov ako súčasť ochrany kultúrneho dedičstva, zabezpečuje od roku 2004 prostredníctvom siete neziskových organizácií ÚĽUV PLUS. Neziskové organizácie vznikli ako samostatné právne subjekty v miestach pôvodných predajní ÚĽUV. Spolupráca medzi ÚĽUV a neziskovými organizáciami je upravená sústavou zmluvných vzťahov, ktoré garantujú vysokú úroveň vzájomného prepojenia a informovanosti. Doterajšiu dominantnú orientáciu na elitu výrobcov ÚĽUV opustil a starostlivosť o výrobcov zameriava na všetkých nositeľov zručností ľudovej umeleckej výroby na Slovensku v tom najširšom slova zmysle. ÚĽUV posilnil výkon poradenských a konzultačných činností a skvalitnil vzdelávanie. Učebné osnovy ku kurzom ľudovej umeleckej výroby v ÚĽUV-e sú schválené akreditačnou komisiou MŠ SR. Otvorením Galérie majstrov sa vytvoril priestor pre rozšírenie výstavných aktivít a pre propagáciu ľudovej umeleckej výroby. Softvér Virtuálnej galérie ÚĽUV sa buduje ako základ pre vytvorenie internetového portálu ÚĽUV CRAFTNET. V apríli roku 2005 ÚĽUV otvorí prvé Regionálne remeselné centrum v Banskej Bystrici. K výročiu pripravuje celý rad ďalších zaujímavých projektov.

ÚĽUV