60. výročie VŠVU

60. výročie VŠVU

Súčasné vysokoškolské vzdelávanie v oblasti úžitkových disciplín

Mária Nepšinská

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, založená v roku 1949, oslávila jubilejných 60 rokov. Formovanie vyučovacieho procesu aj vznik jednotlivých katedier a ateliérov podmienili v priebehu histórie spoločenské i kultúrne potreby, ale aj vnímavé vedenie školy, ktoré postupne rozvíjalo myšlienku syntézy voľných a aplikovaných výtvarných disciplín. Ako prvá sa utvárala výučba úžitkových disciplín voľného umenia a od polovice 60. rokov sa postupne budovali špecializované oddelenia úžitkovej tvorby, ktoré vyústili do založenia Katedry úžitkového umenia (od r. 1957 funguje oddelenie úžitkovej grafiky, od r. 1965 oddelenie skla v architektúre, od r.1966 oddelenie priemyselného tvarovania, od r. 1966 oddelenie keramiky, od r. 1969 oddelenie knižnej tvorby, od r. 1976 oddelenie textilu). Odbory úžitkového umenia patrili k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim a špecializujúcim disciplínam, čo postupne viedlo k vzniku samostatných katedier. Po roku 1989 nastala oveľa väčšia spolupráca a prelínanie medzi voľnými a úžitkovými sférami tvorby, čo sa podpísalo aj na súčasnej podobe Katedry úžitkového umenia a rovnako aj Katedry textilnej tvorby, ktorých úžitkový charakter je založený na remesle a zároveň na voľnej výtvarnej tvorbe. Výstupné práce študentov sa pohybujú od voľných výtvarných diel po úžitkové predmety dennej potreby, čo v diskusii o pluralite umeleckého vyjadrenia prispieva k inšpiratívnym podnetom v polemike o situovaní týchto disciplín na pomedzí voľného a úžitkového umenia či dizajnu.

ÚĽUV