Predplatné časopisu RUD

Predplatné časopisu RUD

  Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

  Predplatné pre ÚĽUV zabezpečuje Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, predplatne@slposta.sk

  Predplatiteľ/objednávateľ berie na vedomie, že vyššie uvedené osobné údaje budú spracúvané Ústredím ľudovej umeleckej výroby, so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava, IČO: 00 164 429 za účelom riadneho doručenia časopisu Remeslo, umenie, dizajn prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., a to na základe čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

  Predplatiteľ/objednávateľ ďalej udeľuje spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email na marketingové účely v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (známym pod názvom  GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Predplatiteľ/objednávateľ potvrdením a zaslaním priloženej objednávky potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov.

  Daný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať a Vaše údaje spracúvané na marketingové účely budú bezodkladne vymazané. Odvolať súhlas môžete e-mailom predplatne@slposta.sk alebo listom na adresu spoločnosti. Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  ÚĽUV