Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre kurzy a podujatie Prázdniny s remeslom

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Obchodná 64, 816 11 Bratislava, IČO: 00164429, craft@uluv.sk (ďalej len „ÚĽUV“) realizuje vzdelávacie aktivity prostredníctvom svojich Regionálnych centier remesiel ÚĽUV Bratislava, Banská Bystrica a Košice pomocou Školy remesiel ÚĽUV (ďalej len „škola“). Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia a sú súčasťou právnych vzťahov medzi ÚĽUV a účastníkom pri poskytovaní služby.

Účastníkom vzdelávacej činnosti alebo organizovaných kurzov ÚĽUV-om prostredníctvom jeho školy môže byť fyzická osoba alebo aj právnická osoba plne spôsobilá na právne úkony. Za neplnoletých účastníkov kurzu a podujatia koná zákonný zástupca. Účastníkom sa rozumie osoba, ktorá riadne vyplní prihlášku pre konkrétny kurz alebo podujatie určené ÚĽUV-om ako aj ďalšie osoby, v prospech ktorých bola prihláška pre konkrétny kurz alebo podujatie riadne vyplnená a odoslaná.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 29
827 99  Bratislava

Článok I.
Škola remesiel ÚĽUV

1.1 Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave realizuje vzdelávacie aktivity prostredníctvom svojich Regionálnych centier remesiel ÚĽUV Bratislava, Banská Bystrica a Košice pomocou Školy remesiel ÚĽUV (ďalej len „škola“).

1.2 Vzdelávacie aktivity školy majú charakter záujmového a ďalšieho neformálneho vzdelávania. Cieľom vzdelávacej činnosti školy je udržať kontinuitu vzťahu verejnosti k časti kultúrneho dedičstva, podporovať väzby účastníkov vzdelávania k ÚĽUV-u a jeho regionálnym centrám a poskytovať odborné a kvalitné vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny.

1.3 Na základe nižšie uvedených podmienok poskytuje škola účastníkom vzdelávanie podľa vzdelávacích programov a kurzov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ÚĽUV.

Článok II.
Prihlásenie do kurzov a na podujatie Prázdniny s remeslom

2.1 Zmluva medzi organizátorom a účastníkom je uzavretá platným prijatím návrhu.

2.2 Spôsob prihlásenia účastníka do konkrétneho kurzu a na podujatie Prázdniny s remeslom (ďalej len „podujatie“) je možné vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky (ďalej len „prihláška“) na webovej stránke ÚĽUV www.uluv.sk. Podmienkou platnosti prihlášky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v prihláškovom formulári. Vyplnenie a doručenie prihlášky a uhradenie predmetnej čiastky podľa zverejnených cien schválených kalkulačným listom ÚĽUV od účastníka predstavuje platné prijatie návrhu a teda uzatvorenie zmluvy.

2.3 V prípade, že k uzatvoreniu zmluvy nedôjde v priestoroch organizátora, ale prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, riadia sa tieto VOP zákonom č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.4 Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času v dohodnutom čase resp. dohodnutej lehote podľa § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z., a teda účastník nemôže odstúpiť od zmluvy inak a v lehote ako je to uvedené v týchto VOP.

2.5 Pri prihlasovaní účastníka na podujatie je zákonný zástupca povinný uviesť všetky informácie o zdravotnom a mentálnom stave účastníka, a to najmä informácie o chronických ochoreniach, alergiách, špeciálnej strave a pravidelne užívaných liekoch. V opačnom prípade ÚĽUV nezodpovedá za následky spôsobené na zdraví.

2.6 Vyplnením prihlášky berie účastník /zákonný zástupca na vedomie nebezpečenstvo úrazu pri používaní ostrých pomôcok a náradia a súhlasí s rizikami, ktoré by pri prípadnom úraze mohli nastať.

2.7 Pri vyplnení prihlášky je účastník povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje s použitím diakritiky. Prihláška je zároveň záväzným návrhom zmluvy o poskytnutí služby ÚĽUV-om účastníkovi, ku ktorej sa konkrétna prihláška viaže a je podkladom k fakturácii.

2.8 Odoslaním prihlášky účastník potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami pre kurzy a podujatie Prázdniny s remeslom a zaväzuje sa riadne zaplatiť cenu objednanej služby.

2.9 Po doručení prihlášky, ÚĽUV prihlášku spracuje, zaradí účastníka do kurzu a potvrdí účastníkovi uskutočnenie rezervácie a zašle mu predfaktúru.

2.10 Ponuka kurzov je aktívna ich zverejnením na webovej stránke ÚĽUV. Trvanie ponuky kurzov a možnosť prihlásiť sa na daný kurz je stanovené výhradne ÚĽUV-om. Kapacita kurzu je obmedzená. Prednosť pri registrácii majú skôr prihlásení účastníci, ktorí kurz uhradili v termíne splatnosti určenom ÚĽUV-om.

2.11 V prípade individuálnych a párových kurzov sa účastník neprihlasuje na konkrétny termín kurzu. ÚĽUV sa zaväzuje prihlášku spracovať, zaradiť účastníka do kurzu a potvrdiť účastníkovi uskutočnenie rezervácie do 3 pracovných dní od prijatia prihlášky. Účastník je oprávnený do jedného týždňa od doručenia prihlášky rezerváciu kurzu potvrdiť, zrušiť alebo si dohodnúť s konkrétnym regionálnym centrom zmenu termínu. Po potvrdení rezervácie/termínu kurzu účastníkom zašle ÚĽUV účastníkovi predfaktúru.

Článok III.
Platba za kurzy

3.1 Po uzatvorení zmluvy podľa Čl. 2 bodu 2 vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu organizátorovi kurzu a povinnosť riadne a v určenom termíne sa zúčastňovať na kurze.

3.2 Poplatok za kurz alebo podujatie (ďalej len „kurzovné“) je potrebné realizovať vopred podľa údajov uvedených v predfaktúre.

3.3 V prípade, ak účastník kurzovné neuhradí v lehote splatnosti, rezervácia na kurz alebo podujatie sa ruší.

3.4 Účastník berie na vedomie, že právo na poskytnutie služieb súvisiacich s kurzom alebo podujatím mu vznikne až riadnym zaplatením kurzovného.

3.5 Deň splatnosti sa považuje za deň pripísania kurzovného na bankový účet ÚĽUV-u.

3.6 Po úhrade kurzovného bude účastníkovi vystavená faktúra, ktorú účastník obdrží pri nástupe do kurzu alebo si ju prevezme osobne v kancelárii školy.

Článok IV.
Cena

4.1 Kurzovné je stanovené cenovým výmerom/kalkulačným listom vydaným cenovou komisiou ÚĽUV. Pre účastníka je výška kurzovného konečná a zahŕňa prácu lektora, materiál na výučbu, poskytnutie pracovných nástrojov a pomôcok počas práce v dielni a stravu počas podujatia Prázdniny s remeslom.

4.2 Výrobky, ktoré si účastník počas práce v dielni v danom kurze a v súvislosti s ním sám vyhotoví, sú majetkom účastníka.

Článok V.
Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky

5.1 Účastník má právo pred začatím kurzu alebo podujatia od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia škole (osobne, poštou, e-mailom).

5.2 Výška zmluvnej pokuty (storno poplatky) je stanovená v závislosti od času odstúpenia, podľa počtu dní pred začiatkom kurzu, nasledovne:

Kurzy
a) 20 a viac pracovných dní pred začiatkom kurzu stornovací poplatok 10 % z ceny kurzu,
b) 19 – 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu stornovací poplatok 20 % z ceny kurzu,
c) 14 – 10 pracovných dní pred začiatkom kurzu stornovací poplatok 30 % z ceny kurzu,
d) 9 – 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu stornovací poplatok 50 % z ceny kurzu,
e) 4 – 1 pracovný deň pred začiatkom kurzu a neskôr je stornovací poplatok 100 %, t.j. plná výška ceny kurzu.

Podujatie prázdniny s remeslom
a) 30 a viac pracovných dní pred začiatkom podujatia stornovací poplatok 50 % z ceny,
b) 29 – 14 pracovných dní pred začiatkom podujatia stornovací poplatok 80 % z ceny,
c) 13 – 1 pracovný deň pred začiatkom podujatia a neskôr je stornovací poplatok 100 %, t.j. plná výška ceny podujatia.

Individuálne a párové kurzy
a) 5 – 2 pracovných dní pred začiatkom kurzu stornovací poplatok 50 % z ceny kurzu,
b) 1 pracovný deň pred začiatkom kurzu je stornovací poplatok 100 %, t.j. plná výška ceny kurzu.

5.3 Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa nezapočítava deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy škole riadne oznámené.

5.4 Škola má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak 2 dni pred začiatkom kurzu nebude naplnená kapacita kurzu. Škola túto skutočnosť obratom účastníkovi oznámi a vráti mu plnú sumu kurzovného.

5.5 Škola si vyhradzuje právo na zmenu termínu kurzu. Škola túto skutočnosť účastníkovi oznámi a vráti mu plnú sumu kurzovného v prípade, že zmena termínu účastníkovi nebude vyhovovať.

5.6 Škola si vyhradzuje právo na zmenu organizácie kurzu (krátkodobé prerušenie kurzu pre ochorenie lektora, zmenu lektora, zmenu učebného materiálu, pomôcok, zmenu učebne), a to bez nároku na vrátenie uhradeného kurzovného účastníkovi.

5.7 Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak splnenie povinností podľa tejto zmluvy sa stane nemožným alebo mimoriadne ťažkým v dôsledku nepredvídaných závažných skutočností (vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu, živelná pohroma, úradný zákaz, neplánovaná urgentná hospitalizácia a pod.) za podmienky, že vznik skutočností, na základe ktorých od zmluvy odstupuje, neodkladne oznámi a hodnoverne preukáže druhej zmluvnej strane. V takomto prípade zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy bez nároku požadovať ich plnenie od druhej zmluvnej strany.

Článok VI.
Zameškané hodiny

6.1 Za neúčasť účastníka na výučbe škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu. Ak to organizačné možnosti dovolia, škola môže účastníkovi ponúknuť zameškanú lekciu v odôvodnených prípadoch (napr. ochorenie a na základe písomnej žiadosti) absolvovať v inom kurze v tom istom kalendárnom, resp. školskom roku. O tom rozhoduje výhradne škola. Táto forma náhrady zameškanej hodiny je nadštandardná a zo strany účastníka je nenárokovateľná.

Článok VII.
Práva a povinnosti účastníkov a školy

K základným povinnostiam účastníkov patrí:

7.1 Účastník kurzu alebo podujatia je povinný sa riadiť všetkými najmä bezpečnostnými a organizačnými pokynmi školy, lektorov a zamestnancov školy a dodržiavať stanovený program a pracovné postupy.

7.2 Účastník je povinný nastúpiť na kurz alebo podujatie v dobrom zdravotnom a mentálnom stave.

7.3 Účastník je povinný počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo školy.

7.4 Dodržať čas nástupu na kurz alebo podujatie uvedených v organizačných pokynoch alebo v pozvánke.

7.5 Pri nástupe na podujatie odovzdať všetky nevyhnutné podklady menované v organizačných pokynoch alebo v pozvánke.

7.6 V prípade mimoriadnych situácií doložiť potrebné dokumenty a rešpektovať pokyny nariadené ÚVZ SR alebo štátom SR.

K základným povinnostiam školy patrí:

7.7 Informovať účastníkov alebo zákonných zástupcov o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú známe a môžu mať vplyv na práva a povinnosti účastníkov.

7.8 Najneskôr 5 dní pred začiatkom kurzu (ak to okolnosti organizácie kurzu umožňujú) alebo podujatia doručiť účastníkom alebo zákonným zástupcom organizačné pokyny alebo pozvánku na kurz alebo podujatie a to formou e-mailu.

7.9 Zabezpečiť adekvátny lektorský tím, pedagogický dozor, materiálové a technické zabezpečenie pre vzdelávanie.

7.10 Pri úraze alebo iných zdravotných komplikáciách počas podujatia poskytne prvú pomoc a pokiaľ je to potrebné, privolá záchrannú zdravotnú službu. Následne kontaktuje zákonného zástupcu.

ÚĽUV je oprávnený vylúčiť účastníka z kurzu alebo podujatia:

7.11 V prípade porušenia pravidiel, hlavne porušenia poriadku, nedodržiavania bezpečnostných pokynov, pracovných postupov, krádeže, požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok počas kurzu alebo podujatia.

7.12 V prípade zamlčania nepriaznivého zdravotného stavu účastníka.

7.13 V prípade vylúčenia účastníka z vyššie uvedených dôvodov, účastník stráca nárok na vrátenie kurzovného za nevyčerpané služby.

7.14 V prípade nedodržiavania bezpečnostných pravidiel a svojvoľného pohybu počas podujatia alebo kurzu ÚĽUV nezodpovedá za úrazy a škody spôsobené účastníkovi.

7.15 Poskytovateľ nezodpovedá účastníkovi za žiadne straty, náklady, škody alebo výdavky, ktoré utrpel, alebo ktoré nastali počas poskytovania služby v priamom alebo nepriamom dôsledku udalosti mimo kontrolu poskytovateľa (t.j. spôsobené vyššou mocou). Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobú zníženú kvalitu služieb, výpadku medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou mocou. Vyššou mocou sú myslené najmä prípady, ktoré vedú k čiastočnému alebo úplnému neposkytovaniu služby v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, za ktoré sú pokladané hlavne prírodné katastrofy, epidémie a pandémie, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkoch, požiare, mimoriadne situácie a iné. Predpokladom je, že poskytovateľ nemohol takému neposkytnutiu služieb zabrániť.

7.16 Poskytovateľ nezodpovedá za straty, poškodenie alebo odcudzenie majetku voľne odložených vecí a odporúča na kurzy a podujatie nenosiť cenné veci (mobilné telefóny, tablety, hodinky a pod.).

Článok VIII.
Vydanie osvedčenia o absolvovaní

8.1 Škola vydáva osvedčenie o absolvovaní kurzu (I. stupeň – Potvrdenie o absolvovaní kurzu, II. stupeň – Osvedčenie o absolvovaní záujmového kurzu, III. stupeň – Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania ) v súlade so Štatútom skúšobnej komisie ÚĽUV. Pre získanie osvedčenia musí účastník vzdelávania splniť stanovené podmienky. Vydanie osvedčenia je bez poplatku.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Účastník výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany školy sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa účastník výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópii) materiálov a ich ďalším šírením.

9.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia a zverejnenia na webovom sídle ÚĽUV.

9.3 Ruší sa metodický pokyn č. 03/2021/MP Všeobecné obchodné podmienky pre kurzy a podujatie Prázdniny s remeslom.

9.4 Za kontrolu dodržiavania metodického pokynu zodpovedá riaditeľ RCR ÚĽUV.

ÚĽUV