Vystavenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP)

Vystavenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP)

V súvislosti so žiadosťami o vystavenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP) za minulé obdobia prosím postupujte podľa nasledujúceho usmernenia.

Žiadosti prijímame v písomnej forme – doporučeného listu na adresu:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64
816 11 Bratislava

V žiadosti uvedie žiadateľ nasledujúce údaje:

Lehota na odpoveď na Vašu žiadosť je 30 dní. Odpoveď Vám zašleme na adresu uvedenú v žiadosti.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby Vás týmto informuje, že z dôvodu Vašej žiadosti  o vydanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia pre účely priznania a výpočtu  predčasného starobného dôchodku/ starobného dôchodku  Sociálnou poisťovňou, Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako zamestnávateľ spracúva Vaše osobné údaje a poskytuje ich  Sociálnej poisťovni pre účely  priznania predčasného starobného dôchodku/starobného dôchodku. Právnym základom spracúvania osobných údajov zamestnanca je plnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákonníka práca  a v súlade s Nariadením GDPR.

ÚĽUV