Kluby priateľov remesiel pôsobiace pri RCR ÚĽUV Banská Bystrica

Kluby priateľov remesiel pôsobiace pri RCR ÚĽUV Banská Bystrica

ÚĽUV z titulu svojho zamerania na ochranu, starostlivosť a rozvoj tradičných výrob a remesiel podporuje vo svojich regionálnych centrách vytváranie klubov remesiel. Kluby remesiel predstavujú druh záujmovej činnosti, ktorej sa venujú vo svojom voľnom čase absolventi a lektori kurzov Školy remesiel ÚĽUV, zamestnanci ÚĽUV, výrobcovia a majstri ľudovej umeleckej výroby za účelom výmeny skúseností, zvyšovania úrovne vlastnej remeselnej práce a prípravy spoločných prezentácií remeselnej tvorby.

Klub paličkovanej čipky Riečička

Zameranie: paličkovaná čipka
Počet členov: 7
Rok vzniku: 2010
Klubový deň: každý druhý týždeň utorok 16,00 – 18,00 hod.
Vedúca klubu: Ivana Pančíková
Informácie: rcrbb@uluv.sk

Klub paličkovanej čipky pri Regionálnom centre remesiel (RCR) ÚĽUV Banská Bystrica vznikol v roku 2010, na podnet absolventiek kurzu paličkovanej čipky. Stretnutia sa organizujú pravidelne v zmysle schváleného kalendára stretnutí, spravidla každý druhý utorok v mesiaci v priestoroch RCR ÚĽUV Banská Bystrica. Činnosť klubu je zameraná na uchovávanie a zveľaďovanie tradičnej podoby paličkovanej čipky, ako aj na rozvíjanie vlastnej tvorivosti s vytváraním rôznych nových motívov a zaujímavých kompozícií. V roku 2015 ÚĽUV oslávil 70. výročie svojho vzniku. V tomto jubilejnom roku oslávilo i RCR ÚĽUV Banská Bystrica svoje 10. výročie vzniku a Klub paličkovanej čipky 5. výročie svojho založenia.

Práce členiek boli vystavované spolu s inými klubmi na výstavách vo Zvolene, v Bratislave, v Pribyline a v priestoroch regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici. Členky klubu sa aktívne zúčastňujú na čipkárskom podujatí – Čipkované Slovensko v Bratislave. rôznych výstav paličkovanej čipky, súťaží, stretnutí a významných podujatí, poriadaných klubmi paličkovanej čipky na Slovensku, ako i inými organizáciami.

Klub „Šebickí krpoši“

Zameranie: drotárstvo
Počet členov: 7
Rok vzniku: 2018
Klubový deň: raz za mesiac 16,00 – 18,00 hod.
Vedúci klubu: Emil Obžera
Informácie: rcrbb@uluv.sk

V roku 2018 bol pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica založený klub drotárov „Šebickí krpoši“, ktorého názov bol odvodený zo starého drotárskeho slovníka a znamená šikovní drotári. Členovia klubu sú absolventi vzdelávacích modulov Drotárske techniky a Drôtený šperk organizovaných v Škole remesiel  ÚĽUV.

Predsedom klubu remesiel Šebickí krpoši pri RCR ÚĽUV BB je Ing. Emil Obžera. Klub združuje sedem aktívnych členov, ktorí sa stretávajú na pravidelných stretnutiach. „Šebickí krpoši“ sa venujú  rôznorodým témam, tvoria najmä úžitkové aj dekoratívne objekty s využitím základných drotárskych techník v rozličných tematických celkoch od opletaných tanierov, až po architektonické objekty. Niektorých členov klubu zaujala téma drôteného šperku. V ich tvorbe nájdeme aj kraslice opletané drôtom, vianočné ozdoby, betlehem, či adventné vence, prírodné motívy inšpirované tradíciami.

Svoje drotárske zručnosti a nadšenie pre remeslo prezentujú aj na podujatia ÚĽUVu. (predvádzanie remesiel vo Dvore remesiel ÚĽUV počas výročí, jarmokov, Dni mesta, folklórne festivaly a pod.)

ÚĽUV