Smernica o poskytovaní informácií

Smernica o poskytovaní informácií

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ďalej len „ÚĽUV“) poskytuje informácie:

 1. zverejnením prostredníctvom internetu alebo tlače, alebo na akomkoľvek nosiči dát, ktorý umožňuje ich zápis a uchovávanie, ako aj ich opakované vyhľadávanie a získavanie,
 2. na základe žiadosti, ktorú môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Zverejňovanie informácií prostredníctvom internetu

 1. Na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.z. ÚĽUV zverejňuje ako verejne dostupné na svojom webovom sídle tieto údaje:
  1. spôsob zriadenia, jeho predmet činnosti a organizačnú štruktúru
  2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
  3. miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia ústredia
  4. postup, ktorý musí ústredie dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
  5. prehľad základných predpisov, podľa ktorých ústredie koná a rozhoduje (všeobecné zákony SR, štatút ÚĽUV vydaný Ministerstvom kultúry SR, ročné kontrakty ÚĽUV so zriaďovateľom)
  6. sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.
 2. ÚĽUV zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv povinne zverejňované zmluvy. Údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a údaje o faktúre za tovary, služby a práce v rozsahu stanovenom zákon o slobode informácií zverejňuje ústredie na svojom webovom sídle. Podrobnosti o postupe pri zverejňovaní týchto údajov upravuje osobitný interný predpis ústredia.

Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti

 1. Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:
  1. elektronickou poštou na adresu: craft@uluv.sk,
  2. písomne na adresu: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná ulica č. 64, 816 11 Bratislava,
  3. ústne v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. na sekretariáte generálneho riaditeľa,
 2. Žiadosť musí byť dostatočne určitá tak, aby z nej bolo zrejmé kto ju podáva (meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo), ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, sekretariát generálneho riaditeľa vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, nie však kratšej ako sedem kalendárnych dní, doplnil. Ak tak žiadateľ neurobí, ústredie žiadosť odloží.

Lehoty na vybavenie žiadostí

 1. ÚĽUV je povinné vybaviť žiadosť bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia nedostatkov žiadosti alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v slepeckom (Braillovom) písme.
 2. Lehotu na vybavenie žiadosti možno predĺžiť najviac o osem pracovných dní, ak si vybavenie žiadosti vyžaduje vyhľadanie alebo zber informácií na inom mieste, ako je sídlo ÚĽUV, nastanú technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupnením požadovanej informácie alebo je potrebné vyhľadať alebo zozbierať väčší počet oddelených alebo odlišných informácií. Ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (informácia napísaná slepeckým (Braillovým) písmom) možno lehotu na vybavenie žiadosti predĺžiť najviac o 15 pracovných dní. Žiadateľ musí byť o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti bezodkladne upovedomený, a to ešte pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení o predĺžení lehoty sa uvedie dôvod tohto predĺženia.
 3. Za deň podania žiadosti sa považuje deň doručenia žiadosti.

Úhrada nákladov

 1. Náklady spojené s odoslaním informácie sa určujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb, náklady spojené s odoslaním informácie faxom sa určujú podľa aktuálneho cenníka telefónnych služieb. Úhrady spojené s nákladmi so sprístupnením informácií určuje sadzobník uverejnený na webovom sídle ÚĽUV.
 2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša ústredie.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v Ústredí ľudovej umeleckej výroby

Sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

ÚĽUV