Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Ústredie ľudovej umeleckej výroby so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava, IČO: 00164429 (ďalej len ako „ÚĽUV“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. ÚĽUV má postavenie prevádzkovateľa, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu, e-mail: zodpovednaosoba@uluv.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

ÚĽUV je odborná organizácia zriadená zákonom č. 4/58 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách. Má celoslovenskú pôsobnosť, v rámci ktorej plní funkciu celoštátneho a dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby a otvoreného depozitára ľudovej umeleckej výroby.

Pri spracúvaní osobných údajov ÚĽUV-om ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Na nižšie uvedené účely sú dotknutými osobami fyzické osoby, ktoré sa zapoja do niektorej z aktivít organizovaných ÚĽUV-om, napríklad predstavení, prezentačných akcií, festivalov, fyzické osoby, pre ktoré ÚĽUV zabezpečuje vzdelávanie, fyzické osoby, pozvané na základe personalizovanej pozvánky na organizované podujatia a festivaly. Dotknutými osobami môžu byť aj návštevníci podujatí.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností ÚĽUV-u ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca ÚĽUV-u alebo jemu blízkou osobou, avšak vždy len v nevyhnutnom rozsahu a pre účely, ktoré sú požadované právnymi predpismi.

Pri realizácii úloh a povinností ÚĽUV-u získavame vaše osobné údaje priamo od vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností alebo úloh od tretích strán (napríklad váš zamestnávateľ). Na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sme získali pri plnení úloh a povinností ÚĽUV-u od tretích strán (nezískali sme ich priamo od vás), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby môžu vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia resp. § 20 ods. 5 Zákona.

ÚĽUV ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom (ÚĽUV-om) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu požadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne internými aktmi prevádzkovateľa . Vaše osobné údaje budú po skončení účelu spracúvania vymazané (tieto účely sú vymedzené v nasledujúcom bode). Osobné údaje sú taktiež uchovávané na záložných úložiskách, čo slúži na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. ÚĽUV je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

I. Prečo spracúvame vaše osobné údaje (účely spracúvania)

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov ÚĽUV ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia na účely zabezpečovania svojej činnosti, a to na účel:

1.1 Realizácie výskumu a dokumentácie ľudovej umeleckej výroby, výsledky ktorých spracúva a zhromažďuje v archívoch, zbierkach a elektronických databázach;
1.2 Vyhľadávania talentovaných ľudových tvorcov a vytvárania predpokladov pre ich ďalší rozvoj najmä odborným poradenstvom v oblasti vývoja nových výrobkov;
1.3 Poskytovania informačných, konzultačných a školiacich služieb školám, záujmovým združeniam, organizáciám a jednotlivcom, organizovanie záujmových kurzov tradičných remesiel a ľudových výrob, organizovanie tematických exkurzií, odborných seminárov a tvorivých sympózií, sprostredkúvanie študijných pobytov;
1.4 Propagácia tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby prostredníctvom vlastnej edičnej, výstavnej a predajnej činnosti, prostredníctvom prezentácií výrob, predaja výrobkov a sprístupňovania informácií na internete;
1.5 Knižničné služby;

II. Právny základ

ÚĽUV spracúva osobné údaje pre vyššie uvedené účely, pričom právny základ ich spracúvania je rôzny, v závislosti od povahy činnosti.
Právny základ spracúvania osobných údajov (účely uvedené v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.) je čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia (splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme).
Právny základ spracúvania osobných údajov účelu uvedeného v bode 1.5 je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). V prípade neposkytnutia osobných údajov na tento účel, nebude možné realizovať predmet zmluvy (poskytovanie knižnično-informačných služieb).
V rámci plnenia úloh ÚĽUV-u dochádza k vyhotovovaniu fotografií z podujatí, školení a akcií organizovaných ÚĽUV-om. Tieto môžu byť následne zverejňované za účelom prezentovania činností a kultúry v médiách, prezentačných materiáloch, sociálnych sieťach, na webovom sídle ÚĽUV-u a pod. Vaše osobné údaje zverejňujeme na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia (plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme), keďže zverejňovanie fotografií predstavuje prostriedok propagácie ľudovej kultúry.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely archivácie a predarchívnej starostlivosti na základe osobitných predpisov, najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov v spojení s Registratúrnym plánom ÚĽUV-u.

Na splnenie zákonnej povinnosti spracúva ÚĽUV vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a vyhotovovania účtovných dokladov. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať prostredníctvom sprostredkovateľa. ÚĽUV prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbá o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

III. Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

ÚĽUV