Dotazník pre výrobcov

Dotazník pre výrobcov

Vážení výrobcovia, remeselníci,
Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave (ÚĽUV) ako národná inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti ochrany a podpory ľudovej umeleckej výroby ponúka ľudovým umeleckým výrobcom na Slovensku okrem iných aktivít možnosť zverejnenia informácií o sebe a svojich výrobkoch v celoslovenskej databáze výrobcov, dostupnej širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí na webovej stránke www.uluv.sk v časti Remeslo/Výrobcovia.

ÚĽUV údaje o výrobcoch spracováva do databázy na základe údajov z dotazníka, ktorý nájdete na začiatku tejto výzvy. Prostredníctvom dotazníka sa snažíme zmapovať aktuálny stav v oblasti tradičných remesiel a domáckych výrob v regiónoch Slovenska. Otázky týkajúce sa možnej spolupráce výrobcu s ÚĽUV-om, ako aj možnej pomoci ÚĽUV-u výrobcovi môžu pomôcť odhaliť problémy a potreby výrobcov, čím prispejú k zlepšeniu komunikácie a vzájomnej spolupráce oboch strán.

Ochrana údajov

Jednotlivé údaje v dotazníku sú označené značkami.

Údaje označené (++) sú chránené a nebudú prístupné verejnosti. Bez súhlasu výrobcu je ich sprístupnenie iným osobám trestné. S údajmi môže narábať len poverená osoba, ktorá bude dotazníky dostávať do rúk a uschovávať.

Údaje označené (+) budú zverejnené ako informácie o osobe výrobcu.

Profil výrobcu

V databáze výrobcov sa dá vyhľadávať na základe viacerých kritérií – v prvom rade podľa mena, ale aj podľa remeselnej skupiny, okresu či materiálu používaného pri výrobe. V profile každého výrobcu budú uverejnené údaje označené v dotazníku (+) a fotografie (profilová fotografia a fotografie výrobkov), ktoré výrobca poskytne.

Výhody zaradenia do databázy výrobcov

Pre výrobcu môže zodpovedanie dotazníka a zaradenie do verejnej databázy slovenských ľudových umeleckých výrobcov znamenať aj:

Zoznam výrobcov a jednotlivé profily je možné kedykoľvek dopĺňať a aktualizovať novými údajmi a súbormi. Je v záujme výrobcu požiadať o to ÚĽUV na mailovej adrese maria.farkasova@uluv.sk

Záver

ÚĽUV sa zaväzuje narábať s poskytnutými údajmi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a použiť ich len na uvedené potreby na základe súhlasu výrobcu, ktorý označí v závere dotazníka.

ÚĽUV si vyhradzuje právo zverejniť alebo nezverejniť profil výrobcu na svojej webovej stránke vzhľadom na to, či tvorba daného výrobcu napĺňa výtvarné kritériá ÚĽUV-u.

Súvisiace informácie

Dotazník pre výrobcov – elektronická verzia

Údaje označené:
(++) budú chránené a narábať s nimi môže len oprávnená osoba,
(+) budú zverejnené na internete so súhlasom dotknutej osoby

  Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

  Titul Majster ĽUV (+) *

  Prajete si zverejniť (neoznačené údaje budú chránené) (++)

  Kde a u koho ste získali znalosti a skúsenosti o výrobe? (+)

  Venujete sa v súčasnosti výrobe aktívne? (+) *

  Spolupracujete s ÚĽUV-om? (+) *

  Ak spolupracujete s ÚĽUV-om, tak vo vzťahu (+)

  Mali by ste záujem vystavovať Vašu tvorbu na výstavách organizovaných ÚĽUV-om alebo našimi partnermi? *

  Mali by ste záujem predvádzať remeslo na remeselných jarmokoch organizovaných ÚĽUV-om alebo našimi partnermi? *

  Mali by ste záujem o zdokumentovanie Vašej tvorby vo forme reportáže, článku, knihy či DVD? *

  Mali by ste záujem vyučovať techniku, ktorú ovládate, pre ÚĽUV, resp. našich partnerov? *

  Aké sú Vaše jazykové znalosti?

  Remeslu sa venujete *

  Mali by ste záujem za určitých podmienok o komisionársky predaj Vašich výrobkov v predajniach ÚĽUV? *

  Máte možnosť, resp. ambíciu či ochotu vyrobiť sériovo viac výrobkov v kratšom čase v prípade nečakanej jednorazovej objednávky? *

  Máte prístup na internet? *

  Prikladáte k svojmu profilu fotografie (profilová fotografia a fotografie výrobkov)? *

  Akú pomoc od ÚĽUV-u by ste privítali?

  Označte, ktorým aktivitám sa venujete *

  Označte formu kontaktu, ktorou disponujete a ktorú môžeme zverejniť

  Ak máte záujem o zasielanie informácií o aktivitách organizovaných ÚĽUV-om (pozvánky na výstavy a iné odborné podujatia), zakliknite svoj súhlas. *


  Ja, ako dotknutá osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) súhlasím so spracovaním uvedených údajov o mojej osobe a fotografií v databáze programov ÚĽUV ako prevádzkovateľa informačného systému (ďalej len „prevádzkovateľ“) encyklopédia výrobcov. Ako dotknutá osoba výslovne súhlasím s poskytovaním, sprístupňovaním a zverejňovaním týchto (uvedených) údajov a fotografií. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva tento informačný systém výlučne na základe dobrovoľnosti poskytnutia údajov. Súhlas so spracúvaním údajov a fotografií dávam na čas neurčitý. Zároveň beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať a požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu mojich údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ a dotknutá osoba sa dohodli, že žiadosť o likvidáciu údajov podá dotknutá osoba písomne a prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu údajov do 15 dní od doručenia žiadosti.

  Fotografie

  Svoje fotografie posielajte na e-mailovú adresu konzultanti@uluv.sk pomocou služby pre posielanie súborov (napríklad Úschovňa, Google Drive, OneDrive, Dropbox, a pod.)

  ÚĽUV