ÚĽUV má novú generálnu riaditeľku

ÚĽUV má novú generálnu riaditeľku

Redakcia

Mgr. Dana Kľučárová, PhD., pôvodom z Košíc, absolventka etnológie a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a odboru etnochoreológie na Ústave hudobnej vedy SAV, bola na základe výberového konania 1. novembra 2012 menovaná ministrom kultúry do funkcie generálnej riaditeľky ÚĽUV. Už od strednej školy aktívne pôsobí vo folklórnom hnutí na Slovensku, ako umelecká vedúca vo folklórnych kolektívoch, autorka choreografií, členka programových rád folklórnych festivalov, vysokoškolský pedagóg. Pracovala ako riaditeľka MKIC Stupava a ako zástupkyňa riaditeľa a neskôr poverená riadením Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave. Do brán ÚĽUV-u sa po viac ako roku opäť vrátila.

Vzťah ku kultúre a tradíciám sa začal u nej vytvárať už od detstva. Od šiestich rokov aktívne tancovala vo folklórnom súbore a inklinácia k folklóru a ľudovému umeniu aj vďaka tancu prerástla z koníčka do profesijného záujmu o ľudovú kultúru. Počas štúdia na vysokej škole absolvovala pod odborným vedením Dr. Géczyovej aj výučbu niektorých výtvarných techník a tradičných výrobných postupov.

Keď nastúpila do ÚĽUV-u prvý krát, bola ohromená, čo všetko ÚĽUV robí, aké množstvo činností a výstupov produkuje – vzdelávacie aktivity, vydavateľská činnosť, zbierkotvorná činnosť v múzeu, virtuálna galéria, …

Ako dlhoročná folkloristka totiž túto organizáciu vnímala asi ako väčšina ľudí – len cez predajne, pre bežného človeka cenovo nedostupné, netušiac o ďalšom rozmere ÚĽUV-u. A práve toto poznanie a snaha zmeniť povedomie ľudí boli jedným z motivačných činiteľov pre prihlásenie sa do výberového konania. ÚĽUV by mal byť o ľuďoch a pre ľudí. Ako významná odborná, kultúrna a verejná inštitúcia by mal rozširovať okruh činností v oblasti vzdelávania, osvety, zlepšiť systém podpory a starostlivosti o výrobcov, upevniť svoje postavenie v štruktúre rezortu kultúry ako odborného garanta v oblasti ochrany, podpory a rozvoja ľudovej umeleckej výroby, zlepšiť komunikáciu s verejnosťou o výstupoch a aktivitách ÚĽUV-u, a v neposlednom rade otvoriť priestor pre partnerskú spoluprácu s odbornými inštitúciami, organizáciami a záujmovými združeniami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, podpory, rozvoja a propagácie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

Pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a oblasť, v ktorej pôsobí Dana Kľučárová, ovplyvňuje i jej rodinu a záľuby. S manželom a dvoma dcérami sa venujú aktívne ľudovému tancu – v Záhorskej Bystrici vedú rodinný baby friendly folklórny súbor pre dospelých, ktorí sa v zrelšom veku rozhodli naplniť svoje túžby a naučiť sa ľudový tanec, snažia sa o oživenie miestnych zvykov a tradícií a vo sviatok sa na slávnostnú bohoslužbu obliekajú všetci do kroja.

Ľudová umelecká výroba a jej produkty sú bezpochyby stále súčasťou nášho života a kultúry. Jej vývoj a smerovanie sú dôkazom nadčasovosti a potreby pre uvedomenie si národnej identity v dnešnom globalizovanom svete. Generálna riaditeľka si ctí ľudí, ktorí zasväcujú svoj život ľudovej umeleckej výrobe a podieľajú sa na jej formovaní a pretrvaní v rozmanitých formách až do dnes. Vďaka patrí všetkým remeselníkom, výrobcom, ale i umelcom a dizajnérom, prinášajúcim svojim osobitým pohľadom na ľudovú tvorbu nové, zaujímavé výstupy, ktoré sú inováciou tradície.

ÚĽUV