Textil, kov, technológie…

Textil, kov, technológie…

Rozhovor s M. A. Blankou Cepkovou

Adriena Pekárová

M. A. Blanku Cepkovú sme prvýkrát predstavili ako autorku komorných smaltov, textilných šperkov a textilnej miniatúry v RUD-e xxx. V súčasnosti končí druhý rok pôsobenia vo funkcii vedúcej ateliéru Textilný priestor na Katedre textilu VŠVU v Bratislave. V rozhovore hovorí o svojich skúsenostiach z pedagogickej práce a aktuálnych dojmoch z návštevy mníchovského týždňa venovanému šperku a výstave mladých tvorcov Talenty.

„Moja koncepcia je zameraná na tvorbu umeleckého diela v textilnom materiáli. Práce nemusia byť chápané iba ako klasické dvojrozmerné realizácie ako výšivka alebo tapiséria a podobne, ale aj trojrozmerné objekty, ktoré môžeme zhrnúť pod pojem mäkká plastika. Ateliérové zamerania umožňujú presahy k iným materiálom alebo technikám, ktoré vychádzajú len svojou inšpiráciou z textilnej podstaty. Dôraz sa kladie aj na vzťah výtvarného objektu a prostredia, kde sa má dielo nachádzať.

Ateliér Textilného priestoru by mal študentom dať komplexné vzdelanie a rozhľad v textilnej tvorbe. Nepredpokladám, že všetci sa uplatnia ako samostatne tvoriaci umelci, ale môžu pôsobiť v oblasti vzdelávania, podnikať v textilnej produkcii alebo pracovať v inštitúciách starajúcich sa o zachovanie historickej a remeselnej tradície…

Študentka ateliéru Ľubomíra Abrahámová dosiahla mimoriadnu úspech na medzinárodnej výstave Talenty v Mníchove (marec 2011), kde získala jednu z cien. Vsadila na tradíciu. Prišla s originálnym konceptom. Textilnú tkaninu nahradila kovovou tkaninou a využila materiálové možnosti – koróziu železa, zároveň ponechala priestor aj textilu – výšivke zlatom a striebrom, rešpektovala strih ľudového odevu, riasenie…

V poslednom období sa v textilnom dizajne a textilnej tvorbe pracuje s novými technológiami. Výrazne sa prejavuje globalizácia a stierajú sa národnostné rozdiely. V tejto situácii je, podľa mňa, dosť ťažké vytvoriť si vlastný originálny štýl. Menej vidieť kvalitne remeselne spracované práce v klasickom chápaní úžitkového predmetu, rozhodujúca je inovatívna myšlienka.“

ÚĽUV