Kluby priateľov remesiel pôsobiace pri RCR ÚĽUV Košice

Kluby priateľov remesiel pôsobiace pri RCR ÚĽUV Košice

ÚĽUV z titulu svojho zamerania na ochranu, starostlivosť a rozvoj tradičných výrob a remesiel podporuje vo svojich regionálnych centrách vytváranie klubov remesiel. Kluby remesiel predstavujú druh záujmovej činnosti, ktorej sa venujú vo svojom voľnom čase absolventi a lektori kurzov Školy remesiel ÚĽUV, zamestnanci ÚĽUV, výrobcovia a majstri ľudovej umeleckej výroby za účelom výmeny skúseností, zvyšovania úrovne vlastnej remeselnej práce a prípravy spoločných prezentácií remeselnej tvorby.

Klub SNOVA

Zameranie: textilné techniky
Rok vzniku: 2022
Klubový deň: posledný štvrtok v mesiaci 16.30 – 18.30 hod.
Vedúca klubu: Halina Grešlíková
Informácie: rcrke@uluv.sk

Klub vznikol v roku 2022 pri RCR ÚĽUV v Košiciach. Svoju činnosť orientuje na rozvoj textilných techník. Jeho cieľom je podporovať členov k vlastnej tvorbe a prezentácii svojich prác na výstavách a súťažiach. Členskú základňu tvoria absolventi kurzov textilných techník organizovaných Školou remesiel RCR ÚĽUV Košice.

ÚĽUV