Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2019

Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2019
 1. Zabezpečiť obnovu nástrojového vybavenia v Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV
  Z: riaditeľky RCR Bratislava, Banská Bystrica a Košice
  T: 31. 3. 2019
 2. Realizovať výrobu krojov a krojových častí a ich odbyt cez sieť predajní ÚĽUV.
  Z: námestník GR zodpovedný za úsek Starostlivosti o ĽUV
  T: 31.12.2019
 3. Zabezpečiť organizáciu plenéra z materiálovej skupiny prírodné pletivá.
  Z: námestník GR zodpovedný za úsek Starostlivosti o ĽUV Námestník GR zodpovedný za úsek MaPR
  T: 31.12.2019
 4. Zrealizovať kurzy krojovej výroby v regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v rámci kalendárneho roka
  Z: riaditeľka RCR Bratislava, RCR Banská Bystrica, Košice
  T: 31.12.2019
ÚĽUV