Manažérstvo kvality

Manažérstvo kvality

Politika kvality

Politika kvality Ústredia ľudovej umeleckej výroby:

  1. Prioritou ÚĽUV je vystupovať a konať ako verejnoprospešná organizácia rezortu kultúry a ako zákonom ustanovený odborný garant starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu – časti kultúrneho dedičstva SR.
  2. Sme otvorení pre širokú a zmysluplnú spoluprácu so všetkými záujemcami, podporovateľmi, propagátormi a výrobcami rozvíjajúcimi ľudovú umeleckú výrobu.
  3. Smerujeme k neustálemu zdokonaľovaniu všetkých procesov prebiehajúcich v organizácii ÚĽUV, ktoré vytvárajú spolu komplexný systém starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu na Slovensku.
  4. Konáme transparentne a plánujeme naše činnosti a spoluprácu s partnermi za účelom dosahovania synergie.
  5. Kvalitu vykonávaných odborných a administratívnych činností dosahujeme cez trvalý osobnostný rozvoj a rast všetkých zamestnancov.

Certifikát k systému manažérstva kvality

Od 7. 1. 2010 je ÚĽUV držiteľom certifikátu o zavedení a udržiavaní systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015.

Externý audit vykonaný v novembri 2021 certifikačnou audítorskou spoločnosťou PQM, s.r.o. Banská Bystrica potvrdil udržiavanie nastaveného systému riadenia kvality v organizácii. Nezávislé audity k danej problematike sú v ÚĽUV plánované každoročne.

Certifikát k systému manažérstva kvality

ÚĽUV