Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2021

Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2021
 1. Hľadanie hlbšieho obsahu poslania organizácie cez dialóg s výrobcami dizajnérmi a ďalšou odbornou verejnosťou. Aké sú aktuálne potreby a možnosti tvorcov v oblasti tradičného remesla a súčasného dizajnu orientovaného na remeslo? ÚĽUV ako aktívny aktér širšej celoslovenskej teoretickej debaty v rámci Roku slovenského dizajnu.
  Z: Všetky riadiace úseky
  T: 31.12.2021
 2. Inovácia výtvarných prvkov definujúcich dvor remesiel na Obchodnej ulici v Bratislave. V spolupráci majstrov výrobcov a dizajnérov zadefinovať aj reálne otvoriť Dvor remesiel po stavebných úpravách ako komplexný priestor, ktorý bude opäť v duchu roku slovenského dizajnu – popri funkčnosti aj praktickým dokumentom súčasných možností prieniku tradičného remeslá a dizajnu orientovaného na Remeslo.
  Z: Všetky riadiace úseky
  T: 31.12.2021
 3. Posilnenie online priestoru organizácie. Aj v súvislosti s aktuálnym vývojom pandemickej situácie viac vstupovať do virtuálneho sveta s prezentačnými aj odbornými aktivitami, ktoré podporia výrobcov či už v odbornom raste (kurzy, školenia, tlačové výstupy), alebo v odbyte výrobkov. Podporiť tento ciel by mali kvalitné fotografické i audiovizuálne výstupy, prípadne aj nové webové rozhrania.
  Z: všetky riadiace úseky
  T: 31.12.2021
ÚĽUV