Titul „Majster ľudovej umeleckej výroby“

Titul „Majster ľudovej umeleckej výroby“

Od roku 1959 ÚĽUV každoročne udeľuje najlepším remeselníkom a ľudovým umeleckým výrobcom čestný titul majster ľudovej umeleckej výroby. Toto ocenenie im prináleží za umelecký prínos a výnimočné výsledky dosiahnuté pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu v súčasnosti. O udelení titulu rozhoduje odborná komisia na základe nominácií vypracovaných konzultantmi úseku odborných činností. Od roku 2014 ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby udeľuje spoločne s ÚĽUV-om Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Členovia komisie

Komisia pri rozhodovaní o udelení ocenenia berie do úvahy najmä tieto kritériá:

  1. dosiahnuté majstrovstvo, technologická vyspelosť a umelecký vkus reprezentovaný prácami kandidáta na ocenenie,
  2. vyrovnané výsledky tvorcu v priebehu viacerých, najmenej však 5 rokov od prvej verejnej prezentácie jeho tvorby, schopnosť samostatne tvoriť, neustále v tvorbe napredovať, schopnosť tvorivo spracovať nové podnety,
  3. príťažlivosť a sila osobného vzoru pre získavanie pokračovateľov pre daný typ výroby.
ÚĽUV