Služby a dokumenty knižnice

Služby a dokumenty knižnice

Výpožičné služby

V Knižnici ÚĽUV sú srdečne vítaní všetci záujemcovia o ľudovú umeleckú výrobu, tradičné remeslá i dizajn. Ako používateľ sa môže zaregistrovať každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s trvalým či prechodným pobytom a následne využívať poskytované služby podľa zásad uvedených v knižničnom poriadku (PDF, 353 KB).

Predregistrácia

V prípade, že ešte nie ste používateľom Knižnice ÚĽUV, ale chcete sa ním stať, môžete využiť možnosť registrácie cez predregistračný formulár. Proces registrácie dokončíte pri najbližšej návšteve knižnice. Cena registrácie je uvedená v cenníku služieb Knižnice ÚĽUV.

Rešeršné služby

Poskytujú sa na základe ústnych, telefonických, printových a elektronických požiadaviek používateľov. Zhotovujú sa z EIZ (on-line katalógov, licencovaných i voľne dostupných databáz) a z printových dokumentov. Sú spoplatnené na základe cenníku služieb Knižnice ÚĽUV.

Rezervovanie dokumentov

Ak je žiadaný dokument momentálne požičaný, existuje možnosť rezervovať si ho. Po vrátení dokumentu, o ktorý máte záujem, dostanete avízo, že žiadaná publikácia je pre vás pripravená na prezenčné alebo absenčné štúdium počas 5 pracovných dní. Ak nemáte možnosť zadať žiadanku priamo z elektronického katalógu, obráťte sa, prosím, na knižnicu osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Skenovacie služby

Dostupné je aj samoobslužné skenovanie menšieho počtu strán z dokumentov nachádzajúcich sa vo fonde knižnice na prinesené pamäťové médium (napr. usb kľúč, externý harddisk, pamäťová karta digitálneho fotoaparátu).

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Knižnica ÚĽUV poskytuje výpožičky aj v rámci medziknižničnej výpožičnej služby formou žiadanky MVS.

Referenčné služby

Návštevníkom poskytujeme informácie o knižničnom fonde a ďalších službách knižnice. Na otázky adresované na knižnicu odpovieme osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Internet a online katalóg

Registrovaní používatelia majú možnosť prezerania elektronického katalógu fondu knižnice v priestoroch študovne, ale aj zo svojho pracoviska či bydliska. Prihlásenie do systému umožňuje aj priame zadanie žiadanky na výpožičku cez on-line katalóg. V prípade, že hľadaný dokument sa vo fonde Knižnice ÚĽUV nenachádza, možno ho vyhľadávať aj vo fonde knižníc združených na portáli Slovenská knižnica.

Kopírovacie služby

Pre používateľov knižnice je k dispozícii aj zhotovovanie papierových kópií. Pri kopírovacích službách sa rešpektuje zákon o ochrane autorských práv a kópie sa zhotovujú za úhradu.

ÚĽUV