Výtvarná komisia

Výtvarná komisia

Výtvarná komisia je poradný orgán Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktorý pôsobí od vzniku organizácie. Dvakrát ročne posudzuje výtvarnú a estetickú stránku nových či inovovaných ľudovoumeleckých výrobkov a výtvarných originálov, ktoré predkladajú konzultanti úseku odborných činností ÚĽUV-u po odbornej konzultácii s výrobcami. Po schválení môže byť výrobok následne šírený v sieti predajní ÚĽUV-u. Pri neschválení komisia odporučí výrobcovi zapracovať úpravy, resp. vyrábať iný sortiment. Členmi komisie sú odborníci z oblasti etnografie, výtvarných umení a dizajnu, ktorých vymenúva generálna riaditeľka ÚĽUV-u.

Výrobcovia sú povinní pred zaslaním resp. doručením výrobkov na posúdenie do výtvarnej komisie vopred informovať konzultantov Úseku starostlivosti o ĽUV o materiálovej a typovej stránke nového výrobku, alebo si dohodnúť osobnú konzultáciu s konzultantom pre danú materiálovú skupinu v lehote minimálne 3 týždne pred termínom zasadnutia výtvarnej komisie. Konzultanti sú oprávnení nezaradiť výrobok na prerokovanie v komisii z dôvodu nevhodných odborných parametrov výrobku. Po konzultácii s konzultantom je potrebné výrobok dodať osobne, prípadne poštou a spolu s ním aj vyplnený identifikačný list výrobku. Kritériami pri posudzovaní výrobku sú: úroveň technického spracovania, použitie prírodného materiálu, nadväznosť na tradičnú remeselnú výrobu, funkčnosť, umelecká, výtvarná a estetická stránka. Pri neschválení výrobkov sú výrobcovia povinní vyzdvihnúť si ich do 30 dní od zasadnutia komisie osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby na vlastné náklady.

Termín zasadnutia Výstvarnej komisie bol presunutý z 12. 10. 2023 na 24. 10. 2023.

Termín najbližšieho zasadnutia komisie je 24. októbra 2023.
Výrobky je potrebné dodať najneskôr do 20. septembra 2023.

Identifikačný list

ÚĽUV